คลิปเกษตร
รีดนมวัวที่ถูกวิธี เขาทำกันอย่างนี้นี่เอง !!
21 มกราคม 2558
2,734
คุณประชุม รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ชุมโค นำเทคนิคการรีดนมโคให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำนมที่ได้จะมีปริมาณมากและคุณภาพดี