คลิปเกษตร

รีดนมวัวที่ถูกวิธี เขาทำกันอย่างนี้นี่เอง !!

21 มกราคม 2558
4,002
คุณประชุม รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ชุมโค นำเทคนิคการรีดนมโคให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำนมที่ได้จะมีปริมาณมากและคุณภาพดี