คลิปเกษตร

วิธีเด็ดยอดเบญจมาศเพื่อเพิ่มจำนวนดอก

21 มกราคม 2558
3,897
คุณพ่อประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2551 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งดอกเบญจมาศ คือหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในสวนของคุณพ่อประสิทธิ์ นับเป็นแหล่งผลิตดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งจำหน่ายทั้งตลาดในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร การปลูกเบญจมาศจะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี พร้อมทั้งมีเทคนิคในการเพิ่มปริมาณดอกเบญจมาศ เรียกว่าเทคนิคการเด็ดยอดเบญจมาศเพื่อเพิ่มปริมาณดอก โดยหลังจากที่ปลูกเบญจมาศไปแล้ว 15 วัน หรือต้นเบญจมาศสูงประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร ให้ทำการเด็ดยอดบญจมาศออก หลังจากเด็ดยอดแล้ว 15 วัน เบญจมาศจะแตกยอดใหม่ประมาณ 6-7 ยอด จะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้น เนื่องจากปกติแล้วเบญจมาศ 1 ต้น จะให้ดอกเพียงแค่ 1 ดอกเท่านั้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 30 ต้น/กิโลกรัม แต่เมื่อใช้เทคนิคการเด็ดยอดจะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 ดอก/ต้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 8 ต้น/กิโลกรัม ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้