คลิปเกษตร
เพิ่มผลผลิตเห็ดขอนขาว
21 มกราคม 2558
4,445
เห็ดขอนขาว เป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น คนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาดดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้น โดยวิธีการเพาะเห็ดขอนขาวในก้อนเชื้อเห็ดมีวิธีการเพาะและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ซึ่งคุณจีรพรรณ วิรัญดร เกษตรกรผู้เพาะเห็ดเป็นอาชีพ มีวิธีการกระตุ้นให้เห็ดขอนขาวเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสม่ำเสมอ