คลิปเกษตร
การตอนกิ่งมะละกอ
21 มกราคม 2558
3,935
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน แห่งตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร นำเสนอเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอซึ่งสามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ของมะละกอและทำให้ผลผลิตดีไม่ขาดช่วง