คลิปเกษตร

วิธีขยายพันธุ์ชันโรง ผึ้งมหัศจรรย์

21 มกราคม 2558
8,481
ปัจจุบันชันโรงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณประโยชน์สูง ไม่ว่าจะเป็นตัวชันโรงเองหรือน้ำผึ้งชันโรง ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่เนื่องจากเกษตรกรบางท่านยังขาดความรู้ความชำนาญจึงไม่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชันโรงได้ ดังนั้นคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จึงได้แนะนำวิธีการแยกขยายชันโรงจากรังเลี้ยง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ดีๆ แก่ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดได้ค่ะ