ที่เที่ยว
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
7814
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
4580
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
2069
 • ธรรมชาติ
 • ลำปาง
2058
 • ธรรมชาติ
 • ลำปาง
3310
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ลำปาง
1817
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
3035
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
5199
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
3694
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า