ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
2941
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
1846
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2065
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2308
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงใหม่
1792
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2505
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2365
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1863
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1550
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด เชียงราย