ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
3074
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
2018
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2158
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2421
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงใหม่
1900
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2584
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2461
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1928
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1631
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด พะเยา