เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
Rakbankerd Farmer Community

จากจุดเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2551 โครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จนปัจจุบันเรามีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งปราชญ์เกษตร ผู้นำเกษตรกรด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เกษตรกรผู้ดำเนินการเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ต้นแบบกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ การเกษตร เกษตรกรเจ้าของแผนธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรผู้คิดค้นนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร เกษตรกรผู้ดำเนินการเกษตรแบบ ครบวงจร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และเกษตรกรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร

ทุกท่านต่างล้วนมีอุดมการณ์เดียวกัน อุดมการณ์ที่อยากสร้างสรรค์ชุมชนสังคม และประเทศชาติ ให้สามารถยืนหยัดเป็นสังคมแห่งการพึ่งพาตนเอง เป็นสังคมแห่งการกินดี อยู่ดี มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค

มากกว่าการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดยังเป็นบุคคลแบบอย่างแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ บ้านเกิด เสียสละถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ด้านการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การจัดการผลผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและการตลาด ซึ่งนับเป็นแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจ และถือเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณูปการต่อวงการเกษตรไทย

วันนี้...การรวมพลัง ของเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมช่วยกันสานต่ออุดมการณ์
สร้างแผ่นดินบ้านเกิดให้เข้มแข็ง ด้วยอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก
เรา...จะก้าวไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อน ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่งยั่งยืน ตลอดจนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและโลก ต่อไป
Rakbankerd
Farmer Community