"มงคล เชื้อชาติ"
เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามเดินทางกลับมาพัฒนามาตุภูมิ ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์และเปี่ยมล้น “สำนึกรักบ้านเกิด”