นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท" ได้จัดทำเว็บไซต์ "www.rakbankerd.com" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " เว็บไซต์" ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ ความรู้ และคลิปวิดีโอด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์คุณภาพดีจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตการเกษตร สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมทานเล่น อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน ของใช้ของที่ระลึก งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าอื่น ๆ

 

เงื่อนไขในการขอใช้บริการ

 1. 1. บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ขอใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิก สามารถใช้บริการหรือร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

 2. 2. การสมัครสมาชิก ผู้ขอใช้บริการต้องยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด  

 3. 3. ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะแจ้งแก้ไข หรือ ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลอันเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ  

 4. 4. ผู้ขอใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ หากผู้ขอใช้บริการอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ขอใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำของตนเอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย  

 5. 5. หากผู้ขอใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ/หรือผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน  

 6. 6. บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการชื่ออีเมล์บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ webmaster, web editor, host master, postmaster, admin, member(s), customer, customer service หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้สัญลักษณ์เป็น Username เช่น / | \ @ & $ % ' " , # ... เป็นต้น  

 7. 7. หากผู้ขอใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง  

8. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

  1. 8.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน  

  2. 8.2 สมาชิกไม่รักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ  

  3. 8.3 สมาชิกกระทำการตามที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการดำเนินงานและให้บริการแก่บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัท จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ในบางกรณี) โดย บริษัท ขอยืนยันว่า

 • บริษัท จะใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 • บริษัทสนับสนุนให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ  

 • บริษัท มีระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองและให้ความปลอดภัยกับความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  

 • บริษัท จะจัดทำระบบและใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการและแนวทางการดำเนินการที่ บริษัท จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ การใช้ การรวบรวม การจัดเก็บ การเปิดเผย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัท จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำความเข้าใจนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

คำนิยาม

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้ ให้ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

  1. 1.1 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือฉบับอื่นที่อาจมีการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

  2. 2.1 การให้บริการ” หมายถึง การซื้อ การขาย การรับจ้าง การให้บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท แก่ผู้ใช้บริการ  

  3. 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ วันเกิด อายุ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลออนไลน์ (อาทิเช่น อีเมล บัญชี Line บัญชี Facebook บัญชี Instagram เป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม ที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น  

  4. 4.1 บริษัท” หมายถึง บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  

  5. 5.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

  6. 6.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

  7. 7.1 ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับการให้บริการจากบริษัท ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถึงตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้แทนของผู้ใช้บริการ  

แนวทางการดำเนินการของบริษัท

เนื่องจากในการดำเนินการ บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ในบางกรณี) โดย บริษัทขอรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้

  1. 2.1 บริษัท จะใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด  

  2. 2.2 บริษัท มีระบบรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  

  3. 2.3 บริษัท จะดำเนินการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ  

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ให้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้บริการจากธุรกรรมและการให้บริการทุกประเภทระหว่างผู้ใช้บริการกับ บริษัท

 1. 1.หลักการในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท จะดำเนินการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลัก 6 ประการดังต่อไปนี้

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริบทการดำเนินการของบริษัท

ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส

บริษัทได้ใช้ รวบรวม จัดเก็บ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือตามที่เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของงานตามความยินยอมหรือสัญญา โดยการใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยจะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดและตามวัตถุประสงค์การใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ในขณะที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

วัตถุประสงค์การจัดเก็บ

บริษัทจะใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมมาหรือตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามขอบเขตหน้าที่การงานตามที่ระบุไว้เท่านั้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น

บริษัทจะใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายระบุให้ดำเนินการเพิ่มเติม หรือใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ได้เสียโดยชอบธรรมของบริษัท

ความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยเร็ว

การจำกัดเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่เกินระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรือระยะเวลาตามกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเพิ่มเติมหรือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ได้เสียโดยชอบธรรมของบริษัท

ความสมบูรณ์และการรักษาความลับ

บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสำหรับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบ สูญหาย หรือถูกทำลายโดยบุคคลภายนอกหรือถูกใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผย – ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่เป็นการกระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือมีกฎหมายหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่บริษัทจะใช้เพื่อรองรับการใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

ตัวอย่างสำหรับกรณีของบริษัท

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

ใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดในสัญญา หรือแนวทางในการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจเมื่อมีคำสั่งศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดการข้อ เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผย – ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

บริษัทจะไม่ใช้ รวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีฐานทางกฎหมายรองรับให้สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบเอกสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการให้ความยินยอมทางเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันในกรณีที่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

1)        เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

2)        เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3)        เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

4)        เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

5)        เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

6)        เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

7)        เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการ

8)        เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

9)        เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

วัตถุประสงค์ในการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการและการจัดส่งสินค้า และบริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา สินค้าและบริการ เพื่อ ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในบริษัท การตลาดและการส่งเสริมการขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

นอกจากนี้ บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้บริการอื่นที่ผู้ใช้บริการสนใจ หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท ทั้งที่ประกาศบังคับใช้แล้วหรืออาจประกาศบังคับใช้ในอนาคต และ/หรือประโยชน์อื่นใดในการประกอบธุรกิจและดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

        ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือบุคคล/บริษัทอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือธุรกิจกับบริษัท โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ตามความยินยอมของผู้ใช้บริการโดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของบริษัท และวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ในการนี้ บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม  

 2. 2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

 3. 3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น  

 4. 4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

 5. 5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

 6. 6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น  

 7. 7) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการ  

 8. 8) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  

 9. 9) เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น  

ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้บริการของผู้ให้บริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ขั้นตอนการตัดสินใจอัตโนมัติที่จะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความยินยอมที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัท

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของบริษัท รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่บริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆ ที่กระทำในนามบริษัทจะเป็นผู้ได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของบริษัทเท่านั้น และบริษัทตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ทราบ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือบุคคล/บริษัทอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือธุรกิจกับบริษัท โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจการของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายหรือประกาศที่บริษัทจะกำหนดเป็นกรณีๆ ไป หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (Transfer to Third Country)

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอำนาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล (Data Retention)

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่เกินระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรือระยะเวลาตามกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 1. 2. สิทธิของผู้ใช้บริการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

สิทธิ

คำอธิบาย

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะตรวจสอบว่าบริษัทได้ดำเนินการใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้เก็บรวบรวมเอาไว้และได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการมาจากแหล่งใด รวมถึงมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าวจากบริษัท รวมถึง

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทเก็บรวบรวมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไม่ถูกต้อง และบริษัทจะทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป

สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะขอให้บริษัททำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการ บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอและดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรการที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท

สิทธิในการขอให้โอนหรือส่งข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปให้บุคคลภายนอก เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท

สิทธิในการคัดค้าน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท

ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการให้บริษัทดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัท หรืออาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ คำสั่งศาล หรือในกรณีที่การดำเนินการตามคำขอจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบนั้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่าบริษัทอาจยังคงบันทึกหรือทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบสำรองของบริษัท เพื่อสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่องหรือขัดข้องแก่ระบบของบริษัท รวมถึงเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 19. ของประกาศฉบับนี้

การเพิกถอนความยินยอม

หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอีกต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

 1. 3. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น  

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ดังนั้น บริษัทมิอาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการกรุณาแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 19. ของประกาศฉบับนี้ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันแก้ไขของบริษัทจากการละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ

 1. 4. ทรัพย์สินทางปัญญา  

18.1        ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

18.2        เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิโดยบริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

18.3        ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดในลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทเห็นสมควรและดำเนินการเอาผิดทางกฎหมาย และหากผู้ใช้งานพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ support@rakbankerd.com

 1. 5. กฎหมายที่ใช้บังคับ  

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์นี้และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 13. หรือแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายธนกร เกษมสิน

ที่อยู่        499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร  02-016-5500

อีเมล       DPO@benchachinda.co.th

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทมีนโยบายและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และป้องกันการสูญหาย ทำลาย เข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมิชอบที่พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการรับผิดชอบด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

การปรับปรุงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้บริการหมั่นตรวจสอบนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 19. ของประกาศฉบับนี้