ราคารับซื้อ วันที่ 29 ก.พ. 2567
ไก่เนื้อ
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
39.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
43.00
บาท/กก.
0.00