นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน -30 เมษายน) ประกอบกับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง และการเตรียมพร้อมรับมือปี 64/65 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวซึ่งกำหนดให้การบริหารจัดการน้ำมีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ได้แก่ 1) จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 2) จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 3) สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม ? กรกฎาคม 4) จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และ 5) จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนตกมากในพื้นที่แปลงปลูก ทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดต่อกันหลายสัปดาห์ ส่งผลทำให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชผักซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น มีระบบรากตื้น เมื่อมีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า 5 ถึง 7 วัน ผักมักจะตายหมดทั้งแปลง หรือหากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จะส่งผลทำให้สภาพพื้นที่ปลูกและโครงสร้างของดินในแปลงปลูกผักเสียหายไปด้วย โดยเมื่อน้ำลด เกษตรกรจะยังไม่สามารถปลูกผักได้ทันที จำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมก่อน
ราคารับซื้อ วันที่ 25 พ.ย. 2564
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
49.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
56.00
บาท/กก.
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
56.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 27 ส.ค. 2564
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.69 บาท
ดีเซล
28.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.86 บาท