อ่านรายละเอียด

บริการ SMS ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 (Farmer Information Superhighway) ศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรที่ครบครัน โดยเชื่อมโยงเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งต่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งจะมีข้อมูลการเกษตรที่น่าสนใจให้เลือกสมัคร 3 หมวดได้แก่

1. ทุ่งรวงทอง ข้อมูลสำหรับชาวนา และผู้ที่สนใจการปลูกข้าว
2. สวนเงินไร่ทอง ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ สำหรับชาวไร่ ชาวสวน
3. ปศุสัตว์เศรษฐี ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการทำประมง

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ SMS ได้ตามที่หมวดที่ต้องการ หรือสมัครรับข้อมูลทั้ง 3 หมวดก็ได้ เมื่อสมัครแล้วจะมีข้อความ SMS ยืนยัน หลังจากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ ข่าวและสถานการณ์ทางการเกษตร ราคาผลผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าว พืชผลทางการเกษตร ตลอดจนปศุสัตว์ โดยเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวทุกวัน ซึ่งเป็นข้อมูลองค์ความรู้ทั้งจากปราชญ์เกษตรที่เป็นผู้คิดค้นเทคนิคทางการเกษตรที่น่าสนใจ และประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่มีค่า รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงาน องค์กรภาคการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการทำการเกษตร หรือธุรกิจการเกษตร อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับการทำการเกษตร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่าย

วิธีการสมัคร

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการข้อมูลการเกษตรที่ให้บริการข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้ฟรีที่หมายเลข *1599 แล้วกด 2 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลการเกษตรที่ประจำอยู่ทุกภาคของประเทศ เป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และตอบข้อซักถามทุกปัญหาการเกษตร เพื่อให้บริการ SMS ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 เป็นบริการที่ครบครัน เป็นศูนย์กลางข้อมูลการเกษตรสำหรับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรอย่างแท้จริง

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×