เกษตรกรต้นแบบ
ประเทศไทย เดินตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เกษตรกรไทยจึงมีความจำเป็นต้องเป็น “เกษตรกร 4.0” เช่นกัน นั่นคือ เกษตรกรไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้นและเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มากขึ้น เพราะเป็นผู้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เปลี่ยนจากที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2564
จากความกล้า กล้าที่จะเปลี่ยนจากอาชีพครูอัตราจ้าง สู่เส้นทางเกษตรกร โดยขณะที่เป็นครู ได้ใช้เวลาว่างที่มีปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่หามาได้จากน้าพักน้าแรง ให้เป็นพื้นที่เกษตร จากเดิมปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว และเริ่มเห็นว่าการทาพืชเชิงเดี่ยวนั้นไม่ยั่งยืน จึงปรับจากสวนยาง มาปลูกพืชที่หลากหลาย ใช้หลักการที่ว่า "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" และปรับพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวสู่วิถีอินทรีย์ ปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความปลอดภัยได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุข มีรายได้ยั่งยืน และสุขทีได้เดินตามพ่อหลวง บิดาแห่งการเกษตรของไทย
< เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2563 >