เกษตรกรต้นแบบ
ประเทศไทย เดินตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เกษตรกรไทยจึงมีความจำเป็นต้องเป็น “เกษตรกร 4.0” เช่นกัน นั่นคือ เกษตรกรไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้นและเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มากขึ้น เพราะเป็นผู้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เปลี่ยนจากที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2566
หนุ่มกราฟิกดีไซน์ผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว กลับมาพลิกฟื้นผืนดินเกษตรเคมีของพ่อแม่ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ด้วยความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน จากระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาและส่งมอบให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 >