เกษตรกรต้นแบบ
ประเทศไทย เดินตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เกษตรกรไทยจึงมีความจำเป็นต้องเป็น “เกษตรกร 4.0” เช่นกัน นั่นคือ เกษตรกรไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้นและเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มากขึ้น เพราะเป็นผู้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เปลี่ยนจากที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ประจำปี
2565
"พรานพอเพียง" เริ่มต้นจากการที่เราเห็นปัญหาของชุมชนที่เราอยู่ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเริ่มเสื่อมถอยลง ทำให้รู้สึกเสียดายและลุกขึ้นมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ Zero waste Concept เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน และสื่อในการเข้าถึงและแก้ปัญหาให้คนในชุมชน
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2564 >