เกษตรกรต้นแบบ
"บุญชอบ เอมอิ่ม...ผู้เชี่ยวชาญการขยายพันธุ์พืช..โดยการฝากยอดพันธุ์"
คุณบุญชอบ เอมอิ่ม  จ. สุโขทัย ปี 2552

นายบุญชอบ เอมอิ่ม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญมเป็นมา 35 ปี เรื่อง การผสมพันธุ์พืชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายโดยการฝากพันธุ์ เพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันแบบธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาผลงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลนให้กับผู้อื่น โดยไม่มีการปิดบังแต่อย่างใด ทั้งท้องถิ่น และไปทั่วประเทศตามที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือจากนี้ ยังทำการขยายพันธุ์พืช เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพันธุ์มะปรางสายพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ เช่น มะปรางหวานพันธุ์ เจ้าเนื้อทอง 1,2 มะปรางหวานพันธุ์ทองเอมอิ่ม 1,2 มะปรางหวานพันธุ์ ทองสุโข นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญเหล่านี้ นายบุญชอบ เอมอิ่ม ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศที่ได้ติดต่อประสานงานเข้ามาขอความอนุเคราะห์ นายบุญชอบ เอมอิ่ม เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การผสมพันธุ์พืช (การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์) โดยการฝากยอดพันธุ์ เพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ เริ่มทดลองและพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่ โดยนำมาคัดเลือกพันธุ์ด้วยการนำผลพันธุ์ดีมาเปลี่ยนฝากไว้กับพันธุ์ดีอีกต้นหนึ่ง ให้มี 2 พันธุ์ รวมอยู่ในต้นเดียวกัน เมื่อมะปรางติดผล จะต้องนำเมล็ดที่ได้มาเพาะใหม่อีกครั้งจนกว่าจะติดผลให้เห็นในรุ่นลูก หากผลมะปรางพันธุ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะโดดเด่น หรือเลวกว่าพันธ์เดิม จะต้องใช้เวลาทดลองให้เกิดพันธุ์ใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนกระทั่งติดผล นานถึง 6 ปีหรือ 1 รอบของการทดลอง หลังจากนั้นจึงนำมะปรางที่มีลักษณะโดดเด่นมาคัดเลือกสายพันธุ์ เพาะเมล็ดเป็นผลมะปรางสายพันธุ์ใหม่มะปรางสายพันธุ์ใหม่ที่ครูบุญชอบได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมามีทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เจ้าเนื้อทอง 1, 2 พันธุ์ทองเอมอิ่ม 1, 2 พันธุ์ทองสุโข พันธุ์ทองพวง พันธุ์ทองหยด ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์เดิม คือ ผลสีสวย มีขนาดใหญ่ (9-10 เซนติเมตร) เมล็ดลีบแบน เปลือกหนาไม่ช้ำง่าย เนื้อแข็งไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติดีหวานสนิท ผลดิบจะมีรสมันไม่ระคายคอนอกจากนั้น ครูบุญชอบได้ริเริ่มประดิษฐ์ “สามล้อเกษตรอเนกประสงค์” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบรรทุกผลผลิต รดน้ำในร่องสวน จนได้รางวัลเป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือดีเด่น และขยายผลเป็นต้นแบบให้เครือข่ายนำไปใช้ได้

ขั้นตอนการฝากยอดพันธุ์หรือการเสียบยอดแบบไม่ยุ่งยาก
1.)เพาะเมล็ดมะปรางให้ได้ต้นกล้าสูงราวคืบกว่าๆ
2.)ตัดยอดต้นกล้าออก แล้วผ่าตรงๆให้แผลลึกราว 1.5 - 2 ซ.ม.
3.)ตัดยอดมะปรางพันธุ์ดีที่ตายอดกำลังอั้น แต่ยังไม่แตก ตัดใบให้เหลือไว้ครึ่งๆใบสัก 1-2 ใบ
4.)จากนั้นปาดโคนให้เป็นรูปลิ่ม แล้วเสียบที่ต้นตอโดยบังคับให้ยอดใหม่กับตอ
5.)ยึดติดกันด้วยการผูกเชือกพลาสติก ใช้หลอดกาแฟเสียบพะยุงไว้หรือใช้ซ่อมจิ้มขนมอันเล็กๆเสียบไว้ตามแต่จะหาได้ หากหาหลอดกาแฟเล็กไม่ได้ ใช้หลอดใหญ่แล้วหลวม อัดเสริมด้วยไม้จิ้มฟันก็จะแน่นยิ่งขึ้น เท่านี้การเสียบยอดแบบไม่ยุ่งยากก็เสร็จเรียบร้อย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2552 สุโขทัย
-แปลงไร่นาสวนดีเด่นระดับภาค ปี พ.ศ.2538
-เกษตรกรดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2539
-เกษตรกรดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2540
-โล่รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาชีพก้าวหน้า ปี พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทย
-ปราชญ์พื้นบ้าน สาขาเกษตรและอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2543
-รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภท มะปรางหวานพันธุ์ผลใหญ่ จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2545
-รางวัลชนะเลิศ ประเภท มะปรางหวาน และรองชนะเลิศ ประเภท มะยงชิด จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2546
-รางวัลชนะเลิศ ประเภท มะปรางหวาน จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2547
-ประกาศนียบัตรยกย่องครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2549 อำเภอสวรรคโลก
-รางวัลชนะเลิศ ผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2551 จังหวัดสุโขทัย
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน จังหวัดสุโขทัย ปี 2552 กรมส่งเสริมการเกษตร
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนระดับเขต ปี 2552 กรมส่งเสริมการเกษตร
-รางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ปี 2553

บุญชอบ เอมอิ่ม
ข้อมูลการติดต่อ

87 ม.3 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด