เกษตรกรต้นแบบ
"ประดิษฐ์ สารีคำ...เจ้าของแปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม..โดยใช้หลักการปลูกพืชอิงอาศัยกัน"
คุณประดิษฐ์ สารีคำ  จ. พิษณุโลก ปี 2552

นายประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรนักเรียนรู้ ศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดรูปแบบพื้นที่เป็นเลิศเพื่อทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน จัดพื้นที่รูปแบบการผลิต พืช สัตว์ ประมง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลี้ยงวัวช่วยในการกำจัดวัชพืช และได้มูล ทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใช้ในแปลงเรียนรู้ ปรับพื้นที่เสริมคันดินทำแนวกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฤดูแล้งทำนา เลี้ยงปลาฤดูฝน มีคลองน้ำล้อมรอบเกือบทุกด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปลูกพืชที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้พืชสมุนไพรขับไล่แมลง การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดยให้เกษตรกรสามารถผลิตได้เองและนำไปใช้ในไร่นาของตน เป็นสถานที่เรียนรู้การจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตร ความสามารถอันโดดเด่น จึงได้รับเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาค

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตร
1.ใช้ไดไฟฟ้าสูบน้ำจากคลอง โดยใช้ท่อส่ง 2 นิ้ว
2.แยกจากท่อเมนออกมาเป็น 3 ทาง จาก 2 นิ้ว ลดลงเป็น 1 นิ้ว โดยแต่ละจุดให้มีประตูน้ำทั้ง 3 ทาง (ทั้งนี้การการแยกเมนต้องดูตามพื้นที่ของแปลงและพืชที่ปลูก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ)
3.จากนั้นต้องวางระบบควบคลุมน้ำในแต่ละจุด โดยดูจากระยะของร่องส่วนของไม้แต่ละชนิดที่ปลูก เช่น มะปรางอยู่ที่ระยะความห่างของแต่ละจุด คือ 8 เมตร ไม้ผลอย่างส้มโออยู่ที่ระยะความห่างของแต่ละจุด คือ 6 เมตร และไม้ไผ่อยู่ที่ระยะความห่างของแต่ละจุด คือ 3 เมตร (การเลือกระยะห่างควรปรึกษาโดยตรง)
4.และตามด้วยขั้นตอนการเลือกท่อออกมาเป็นหัวน้ำปล่อยเพื่อควบคลุมระบบน้ำ ในรูปแบบมิเตอร์ โดยการเลือกนั้นหากเป็นพืชไม้พุ่มเล็ก ให้เลือกเป็นมินิสปริงเกอร์ ขนาดกลางเลือกสปริงเกอร์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ควรเลือกสปริงเกอร์ขนาดใหญ่

ข้อดี คือ
- จะทำให้แรงดันน้ำสูง สามารถปล่อยน้ำได้อย่างทั่วถึง
- ไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

ข้อเสีย คือ
-ในช่วงของฤดูฝน มดจะเข้าไปวางไข่ตามท่อเมนหลัก วิธีการแก้ไขคือ ก่อนที่จะทำการเปิดน้ำที่ของแต่ละจุด ควรทำการเปิดน้ำล้างท่อ ให้ไข่มดออกไปให้หมดของแต่ละจุดในระบบท่อน้ำ

เกียรติประวัติและผลงาน

-ชนะเลิศหอกระจายข่าวสารหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2544
-เกียรติบัตรคนดีศรีวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ปี 2548
-อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2549
-โล่เกียรติยศผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2549
-รางวัลผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2549
-เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2550
-เกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2551
-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552

ประดิษฐ์ สารีคำ
ข้อมูลการติดต่อ

97/1 ม.6 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ซ.เนินมะคึด ซ.2 ต.วัดโบถส์ อ.วัดโบถส์ จ.พิษณุโลก 65160

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด