เกษตรกรต้นแบบ
"สมพงษ์ อ้นชาวนา...ผู้โดดเด่นด้านการทำนาข้าวปลอดสารพิษ"
คุณสมพงษ์ อ้นชาวนา  จ. พิษณุโลก ปี 2552

นายสมพงษ์ อ้นชาวนา กำนันบ้านบางกระน้อย ผู้นำท้องถิ่นที่ยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้ให้นโยบายหมู่บ้านว่าอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืนได้ โดยดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีวิถีชีวิตพอเพียง ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟื้อ ฟุ่มเฟือย ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณ และพอใจ
มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกันไม่มุ่งร้ายทำลายกัน ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน ให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขวัตถุนิยม และบริโภคนิยม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

นายสมพงษ์ อ้นชาวนา เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้พลิกแนวคิดชีวิตของตัวเองเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรต้นแบบทำนาข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ เลี้ยงวัวปลดหนี้ เลี้ยงปลาแบบพอเพียง เลี้ยงกบ แบบพอเพียง กล้วยตาก ทำน้ำส้มควันไม้ ป้องกันแมลง ปลูกกล้วย ปลูกผักสวนครัว โรงสีข้าวแบบพอเพียง ทำปุ๋ยหมักอัดเม็ด ทำนาลดปุ๋ยลดยา เก็บข้าวไว้สีกินเอง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ศึกษาและนำความรู้มาขยายผลเผยแพร่ให้กับประชาชน(ลูกบ้าน) 104 ครัวเรือน ได้เข้าใจและทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นจำนวนมาก จนได้รับการคัดเลือกจาก จังหวัดพิษณุโลก ในลำดับที่ 1 ให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2550

ความสามารถอันโดดเด่น

สูตรปุ๋ยหมักดินจอมปลวก
วัสดุที่ใช้
1.ดินจอบปลวกทุบให้ละเอียด 3 ส่วน
2.ปุ๋ยคอกทุบละเอียด 2 ส่วน
3.แกลบดำ 2 ส่วน
4.แกลบดิบ 2 ส่วน
5.รำละเอียด 1-2 ส่วน
6.ขุยมะพร้าวหรือกากอ้อย 2 ส่วน
7.น้ำหมักสูตรหน่อกล้วย 1 ส่วน+กากน้ำตาล 1 ส่วน+น้ำ 100 ส่วน
วิธีทำ
1.ผสมวัสดุทั้งหมดจนเข้ากันดี
2.ราดน้ำชีวภาพลงบนกองดินผสมคลุกเคล้ากันพอหมาดๆ
3.เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นซีเมนต์ให้กองหนาประมาณ 1- 2 ฝ่ามือ คลุมด้วยกระสอบป่าน หมักไว้ 4-5 วันนำไปใช้ได้ ควรให้กองปุ๋ยหมักอยู่ในร่ม
4.ปุ๋ยดินชีวภาพที่ดี จะมีราสีขาวเกิดขึ้น มีกลิ่นหอม เก็บไว้ได้นานๆ

วิธีใช้ นำไปใช้หว่านในนาข้าว อัตรา 150-200 กิโลกรัม/ไร่ ช่วยเพิ่มอินทรีย์สารในดินทำให้ดินร่วนซุย ดินนาเป็นหล่มขึ้น ทำให้รากข้าวดูดซับปุ๋ยในดินได้ดีขึ้น

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
- รางวัลแผนชุมชน ยอดเยี่ยม” ปี 2551 ลำดับ 2 ในระดับเขต กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
- รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2551 “แหนบทองคำ” จากกรมการปกครอง
- ได้รับฉันทามติยอมรับจากผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้านให้ดำรงตำแหน่ง “กำนันตำบลนครป่าหมาก”
โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแข่งขัน ปี 2551
- รางวัลผู้นำชุมชนดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ปี 2550
- รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ลำดับที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลก พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในระดับประเทศ ของ สนง. ศพช. เขต 6 และ สนง. มูลนิธิชัยพัฒนา ฯ
- รางวัลหมู่บ้านเขียวขจีปี 2550 จากมูลนิธิราชพฤกษ์ฯ
- ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ลดภาวะโลกร้อนจากการผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ เปลือกกล้วยที่เน่าเสียและย่อยสลาย
- จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเยาวชน TO BE NUMBER ONE แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน
สังคมได้ ได้รับการพัฒนาจนได้รับการพิจารณาผลงาน เป็นที่ 2 ระดับภาคเหนือ

สมพงษ์ อ้นชาวนา
ข้อมูลการติดต่อ

46/1 ม.2 บ.บางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด