เกษตรกรต้นแบบ
"สมโภช ปานถม: ทำการเกษตรผสมผสานปลูกแบบปลอดสารพิษ"
คุณสมโภช ปานถม  จ. ลำปาง ปี 2551

นายสมโภชน์ ปานถม ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสาน โดยมีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และแปลงสาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์ ปลูกไม้ผล พืชสมุนไพร มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บไว้รับประทานในครัวเรือนและเลี้ยงปลาในบ่อดิน-แบบในกระชัง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

โดยแนวทางการทำงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้นำไปปฎิบัติ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค และได้จัดทำโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลุกผักปลอดสารพิษบ้านห้วยรากไม้ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหมอดินอาสาและประมงอาสาประจำหมู่บ้าน และเป็นคณะอนุกรรมการแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากอำเภอแม่เมาะ รางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัดลำปาง ล่าสุดได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดลำปางประจำปี 2550

นายสมโภชน์ เดิมเป็นคนจังหวัดลพบุรี เริ่มทำการเกษตรผสมสานตั้งแต่ปี 2542 เป็นเกษตรกรตัวตัวอย่าง ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และทำศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผู้สนใจ เกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต แนวทางลดสารพิษที่สะสมภายในร่างกายที่เป็นผลจากการฉีดพ่นสารเคมีโดยปรับเปลี่ยนให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน

ความสามารถอันโดดเด่น

-

เกียรติประวัติและผลงาน

1.รางวัลชนะเลิศ (ประเภทบุคคล) การประกวดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสารพิษ ในเขตพืนที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปี 2548
2.โล่รางวัลเกียรติคุณ คนดีศรีแม่เมาะ จ.ลำปาง ปี 2548
3.รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นสาขาการจัดทำจุดเรียนรู้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประจำปี 2549
4. รางวัลผู้นำองค์กรเครือข่ายผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ลำปาง ปีั 2549
5.รางวัลชนะเลิศจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง ในการจัดทำโครงการ ชีววิถีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
6.รางวัล วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ.ลำปาง กระทรวงมหาดไทย ปี 2551
7.รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551

ปราชญ์เกษตรอินทรีย์
ข้อมูลการติดต่อ

253 ม.5 บ.ห้วยรากไม้ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด