เกษตรกรต้นแบบ
"สมพงษ์ พรผล...รวมกลุ่มปลูกยางพาราและปรับปรุงคุณภาพยางพารา"
คุณสมพงษ์ พรผล  จ. พังงา ปี 2551

นายสมพงษ์ พรผล ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน
เป็นผู้นำทางปัญญา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ ขึ้น จนปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดีชั้น ๑ เป็นที่ต้องการของตลาด
รวมกลุ่มผู้ปลูกยางพารา จัดตั้งโรงงานของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ ของชุมชนในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่นำนํ้ายางมาทำรวมกัน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เป็นผู้นำทางความคิดในการทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพารา ใบยางพารา เช่น ตุ๊กตา เต่า อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพเสริมในชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับความนิยม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การทำสวนยาง
การให้ปุ๋ยต้นยาง จะขุดหลุมใส่ปุ๋ยไว้ระหว่างต้นยาง ๔ ต้น เพื่อให้รากของต้นยางสามารถดึงปุ๋ยไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาใส่ปุ๋ยทีละต้น เป็นการประหยัดแรงงานและเวลา และมีการนับนํ้ายางต่อต้นทำให้สามารถคำนวณ
ผลผลิตต่อต้นของยางพาราได้ถูกต้อง

จัดตั้งโรงงานผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ ของชุมชนในพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่นำนํ้ายางมาทำรวมกันมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่การผสมนํ้ายาง การรีดยางแผ่นและตากยางให้แห้ง ทำให้สามารถกำหนดคุณภาพเกรดของยางได้ดีพร้อมเปิดตลาดประมูลยางพาราทำให้เกษตรกรได้ราคาสูง

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของชุมชนและรับเป็นวิทยากรบรรยาย ให้การอบรมสำหรับผู้ที่สนใจด้วยความทุ่มเท

นายสมพงษ์ พรผล เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพังงา ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการเกษตร จึงได้ทาแปลงสาธิตยางพารา ทำสวนผลไม้ และการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรด้านการจัดทำแผนชุมชน การออม และการจัดทำธนาคารหมู่บ้าน

ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำสวนธรรมชาติมาเป็นไร่นาสวนผสม และได้จัดทำเป็นแปลงเรียนรู้ ให้กับเพื่อนเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแปลงเรียนรู้ครอบคลุมทุกสาขาเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังสืบทอดร่วมกันอย่างยั่งยืน

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- กลุ่มเกษตรกรทำสวนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2543
- กลุ่มเกษตรกรทำสวนดีเด่นภาคใต้ ปี2542
- รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2542
- รางวัลชนะเลิศกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น และขายยางพารายอดเยี่ยม ปี 2542
- เกษตรกรตัวอย่าง ประเภทผู้นำกลุ่มองคก์รชุมชน ปี 2537
- บุคคลดีเด่น ประเภทนักพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดพังงา ปี 2533
- เกษตรตัวอย่าง โดย ชมรมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2529
- เกษตรกรผู้นำดีเด่น ของจังหวัดพังงา ปี 2529
- รางวัลชนะเลิศการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น และขายยางพารา ปี 2526-2527
- รางวัลชนะเลิศศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น จังหวัดพังงา

สมพงษ์ พรผล
ข้อมูลการติดต่อ

55/1 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด