เกษตรกรต้นแบบ
"จงเจตน์ ตั้งคำ...สวนผลไม้ผสมผสาน"
คุณจงเจตน์ ตั้งคำ  จ. ตรัง ปี 2551

นายจงเจตน์ ตั้งคำ ทำการเกษตรสวนผลไม้บนเนื้อที่ 340 ไร่ โดยปลูกยาพารา 125 ไร่ สวนผลไม้ผสมผสาน เช่น สละ ลองกอง มังคุด จำนวน 115 ไร่ และทำสวนปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ ส่วนที่เหลือกันพื้นที่ไว้เป็นป่าต้นน้ำ นายจงเจตต์นับว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จ
นายจงเจตน์ ได้วางแผนใช้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมเพื่อให้ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ได้เกื้อกูลกัน โดยมีการปลูกไม้ 3 ระดับ คือ 1.ปลูกไม้สะเดาช้าง ซึ่งใบที่รวงลงมาในช่วงผลัดใบจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมหาศาล และให้ร่มเงาแก่ต้นลองกอง 2. ปลูกลองกองให้เป็นรายได้ประจำปีและให้ร่มเงาแก่ต้นสละ 3. ปลูกสละ ให้เป็นผลผลิตประจำเดือน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างมายมาย แก่เกษตรกรทั่วไปที่มาศึกษาดูงาน และนำไปปฏิบัติตาม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ปราชญ์ด้านยางพารา
ปัญหาที่ชาวสวนยางพบได้บ่อย คือ หน้ายางตายนึ่ง สาเหตุที่ยางตายนึ่งเพราะกรีดบ่อย เจ้าของสวนไม่เว้นช่วงให้ยางได้พัก เมื่อเกิดอาการตายนึ่ง ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยางควรเริ่มเปิดกรีดเมื่อต้นยางมีอายุเหมาะสม (7-8 ปี) และควรมีการเว้นช่วงในการกรีด หยุดกรีด แล้วบำรุงต้นยาง เพียงเท่านี้ก็จะไม่ประสบปัญหาหน้ายางตายนึ่ง และต้นยางจะมีน้ำยางสม่ำเสมอ

ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมเพื่อให้ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ได้เกื้อกูลกัน
โดยมีการปลูกไม้ 3 ระดับ คือ 1. ปลูกไม้สะเดาช้าง ซึ่งใบที่รวงลงมาในช่วงผลัดใบจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมหาศาล และให้ร่มเงาแก่ต้นลองกอง 2. ปลูกลองกองให้เป็นรายได้ประจำปีและให้ร่มเงาแก่ต้นสละ 3. ปลูกสละ ให้เป็นผลผลิตประจำเดือน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทั้ง 3 ชนิดให้มาเกื้อกูลกัน

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-เกษตรกรดีเด่นจังหวัดตรัง ปี 2551
-เกษตรกรดีเด่นภาคใต้ 2551
-เกษตรดีเด่นสาขาทำสวน แห่งชาติ ปี 2552 (ที่ 2 )

จงเจตน์ ตั้งคำ
ข้อมูลการติดต่อ

281 ม.7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด