เกษตรกรต้นแบบ
"จำนงค์ บุญเลิศ: การขยายปลานิลและปลานิลแดงโดยทำให้เป็นหมัน"
คุณจำนงค์ บุญเลิศ  จ. เชียงราย ปี 2551

นายจำนงค์ บุญเลิศ เกษตรกรคนเก่งเจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2538 ได้เปิดบ้านเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลและปลานิลแดง ทำการแปลงเพศเพื่อจำหน่ายลูกปลา มีการพัฒนาใช้เหยือกน้ำพลาสติกมาประยุกต์ใช้ในการเพาะฟักไข่ปลานิลและปลานิลแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและประหยัดน้ำ มีบ่อที่ทำการเลี้ยงปลานิลและปลานิลแดงขนาดใหญ่เพื่อส่งตลาด อีกทั้งปลาดุกบิ๊กอุย เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงผึ้งในฟาร์ม เลี้ยงวัวลูกผสมและใช้มูลวัวทำก๊าชชีวภาพมาใช้ในฟาร์ม อีกทั้งเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

-

ความสามารถอันโดดเด่น

เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2538

เกียรติประวัติและผลงาน

1. รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2538
2. เกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการเป็น คนดีศรีเชียงรายด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาเกษตรกรรมและการทำมาหากิน
3. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การประกวดพ่อแม่ปลานิลพันธุ์ดี" ประจำปี 2550 ของกรมประมง
4.รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551

ฟาร์มเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิล
ข้อมูลการติดต่อ

732 ม.14 บ.ป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด