เกษตรกรต้นแบบ
"ณรงค์ ทองแท้...ผู้คิดค้นพัฒนาสูตรปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชที่ปลูกและปลูกสละพันธุ์สายน้ำผึ้ง"
คุณณรงค์ ทองแท้  จ. สุราษฎร์ธานี ปี 2551

นายณรงค์ ทองแท้ ประธานศูนย์เรียนรู้ ตําบลหนองไทร ปราชญ์เกษตรคนดังของตําบล เจ้าของรางวัลทางด้านการเกษตรมากมาย หลังจากลาออกจากราชการครูได้ยึดหลักปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปลูกทุกอย่างที่กินได้ กินได้ทุกอย่างที่ปลูก ทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น พืชผักสวนครัว ผลไม้ การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฐาน เห็ดนางฟ้า สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และคิดค้นพัฒนาสูตรปุ๋ยต่างๆเพื่อบำรุงพืชที่ปลูก จากความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานเกษตรที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง และเปิดศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การปลูกมะนาวนอกฤดูในท่อซีเมนต์
วัสดุอุปกรณ์
-บ่อซิเมนต์ขนาด 80-100 ซม. สูง 40 ซม.
-แผ่นฝาสําหรับรับรองก้น (เพื่อไม่ให้รากมะนาวลงสู่ดิน )

การเตรียมดิน
ดินร่วนปนทราย 3 ส่วน ปุ๋ยคอก (มูลโค) 1 ส่วน กากถั่ว 2 ส่วน * วงบ่อใช้ดินประมาณ 4 รถเข็น

วิธีการทํา
ใส่ดินที่ผสมแล้วเหยียบด้านข้างให้แน่น เพื่อป้องกันการยุบตัวของดิน ใส่ดินจนเต็มพูนขึ้นมา
ให้เปิดปากหลุมคล้ายปล่องภูเขาไฟ โรยป๋ยสูตร15 -15 -15 ประมาณ 1 กํามือ ให้ทั่วหน้าดินเพื่อ
กระตุ้นให้มะนาวออกรากได้เร็วมากที่สุด หลังจากนั้นวางต้นกล้าที่ตัดชํามาลงไปกลบดินให้เสมอกับดิน
ที่ติดโคนต้นมาเมื่อกลบดินแล้วขึ้นเหยียบที่โคนต้นให้แน่นอีกครั้งเสร็จแล้วใช้กาบมะพร้าวคลุม เพื่อดูด
ซับความชื้น

ภายใน 1 ปี ควรเพิ่มดินด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์ 1 -2 ครั้ง(ปุ๋ยหมักสูตร พ.ด. 1 เศษพืช 1 ตัน
มูลสัตว์ 200 กก. ยูเรีย 20 กก. เชื้อ พ.ด. 1 1 ซอง)

การบํารุงให้สมบูรณ์ก่อนออกดอก
- ใช้ปุ๋ยสูตร พ.ด. 2 ให้ทางน้ำ ทุก 7 วัน ในอัตรา 25 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

การกระตุ้นให้ออกดอก
เดือน สิงหาคม – กันยายน งดน้ำ งดปุ๋ย เป็นเวลา 7 -15 วัน สังเกตจากใบร่วง ประมาณ
60 % เหลือใบจากยอดลงมา 1 คืบ เมื่อครบกําหนดแล้วรีบให้น้ำตามปกติ 2 วันให้ต้นฟื้น แล้วรีบให้ปุ๋ย
ทันทีเพื่อเปิดตาดอก (ใช้ป๋ยสูตร 12 -25 -12 หรือ 15 -30 -15) ต้นละ 1 กํามือ แล้วรีบรดน้ำ
เพื่อให้ปุ๋ยละลายให้หมดและควรออกดอกในเดือนตุลาคม

ผลดีของการปลูกในวงบ่อ
- สามารถบังคับให้ออกดอกได้ตามที่เราต้องการ
- ใช้เนื้อที่ปลูกน้อย เนื้อที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 300 ต้น (เท่ากับ 5 ไร่)

การตัดแต่งกิ่ง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก กิ่งที่แตก กิ่งไม่เป็นระเบียบ กิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่
ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อให้เกิดใบชุดใหม่และตัดกิ่งใหญ่ทุกๆ 3 ปี

ระยะเวลาปลูก
ปลูก 8 เดือนก็สามารถบังคับให้ออกดอกได้และอีก 7 เดือน ก็เก็บผลผลิต

2.ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง
วัสดุอุปกรณ์
-เศษใบไม้แห้ง จำนวน 40 กก.
-กากน้ำตาล จำนวน 10 กก.
-พด.1 จำนวน 1 ซอง
-น้ำ จำนวน 10 ลิตร
-ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันนาน 1-2 เดือน ก็สามารถนำไปใช้งานได้

การนำไปใช้
ปุ๋ย 1 ส่วน ผสมกับดิน 3 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็สามารถนำไปบำรุง พืชผัก ผลไม้ได้อย่างดี

3.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้ำ
วัสดุอุปกรณ์
-พืช ผัก ผลไม้ สดที่อวบน้ำ จำนวน 40 กก.
-กากน้ำตาล จำนวน 10 กก.
-พด. 2 จำนวน 1 ซอง
-น้ำ จำนวน 10 ลิตร
-ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทุกอย่างมาหมักนาน 20 วัน ก็สามารถนำน้ำหมักไปใช้งานได้

อัตราการใช้
น้ำหมัก 40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น รด พืชผัก ผลไม้ บำรุงต้นให้เจริญเติบโต ให้สัตว์กิน ล้างถ้วย ล้างจานได้

4.การสกัดสารไตรโคซานจากเปลือกไข่
วัสดุอุปกรณ์
-เปลือกไข่ตากแดดแห้ง บดละเอียด จำนวน 40 กก.
-กากน้ำตาล จำนวน 10 กก
-พด.2 จำนวน 1 ซอง
-น้ำ จำนวน 10 ลิตร
-ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกันนาน 3 เดือน ก็สามารถนำน้ำหมักมาใช้งานได้

อัตราการใช้
น้ำหมัก 20 ซีซี. ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีด พ่น พืชผัก ผลไม้ จะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชมเชยโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550
-รางวัลชนะเลิศ สาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2550
-รางวัลรองชนะเลิศเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2550
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-รางวัลคนดีศรีพุนพิน สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552
-ประธานศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณรงค์ ทองแท้
ข้อมูลการติดต่อ

12 ม.1 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด