เกษตรกรต้นแบบ
"นัง อินทแกล้ว...มีความถนัดในเรื่องการขยายพันธุ์ ปักชำ และตอนกิ่งผักเหลียง"
คุณนัง อินทแกล้ว  จ. ระนอง ปี 2551

นายนัง อินทแกล้ว เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตภาคใต้ และรางวัลชมเชยระดับประเทศ โดยนำหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำที่ดินทุกตารางนิ้วที่มีอยู่เพียง 8 ไร่ มาปลูกและเพาะขยายพันธุ์พืชผัก ผลไม้ มีความถนัดในเรื่องการขยายพันธุ์ ปักชำ และตอนกิ่งผักเหลียง เลี้ยงสัตว์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์มีรายได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีหนี้สินเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปปฏิบัติ สร้างอาชีพสร้างรายได้ และเป็นการสร้างเครือข่ายภายในตำบล อำเภอ พัฒนาเป็นอาชีพที่ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ สามารถลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นในครัวเรือน และสร้างโอกาสให้แก่ตนเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นประจำ และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละครัวเรือนในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันตลอดเวลา

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การตอนกิ่งผักเหลียง
ขั้นตอนและวิธีการทำ
-ให้เลือกลำต้นส่วนยอดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
-การควั่นกิ่งนั้นให้ความยาวของแผลยาวเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของกิ่ง
-ให้นำขี้เลื่อยมาผสมกับขุยมะพร้าว แล้วนำมาบรรจุใส่ถุงแล้วนำไปห่อ กิ่งตอน จะทำให้ถุงที่นำไปห่อแน่นขึ้น มดไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้
-วิํธีการสังเกตุว่ากิ่งนั้นสามารถนำไปปลูกลงดินได้หรือยัง สังเกตุจากรากที่งอกออกมา ถ้าตอนกิ่งใหม่รากที่งอกออกมา จะมีสีขาว และขาดได้ง่ายขึ้น ช่วงนี้เรายังไม่สามารถย้ายกิ่งไปลงดินได้เมื่อครบอายุที่จะสามารถลงดินได้นั้น รากจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานรากก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชมเชยในระดับประเทศ โดยได้เข้าเฝ้ารับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
-รางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2549
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551

นัง อินทแกล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

15 ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด