เกษตรกรต้นแบบ
"วินัย สมศักดิ์...เกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบระบบผสมผสานหลายๆ อย่าง"
คุณวินัย สมศักดิ์  จ. ขอนแก่น ปี 2551

นายวินัย สมศักดิ์ ได้ตั้งหลักปักฐานและมีครอบครัวบริเวณพื้นที่ดินตรงนี้นับเป็นเวลา 12 ปี มาตั้งแต่แรกเริ่มเลี้ยงวัวในพื้นที่ปัจจุบัน เลี้ยงวัวมาได้ 3 ปี ก็เริ่มมีอุปสรรคปัยหาหลายด้านก็เลยขายวัวไปหมด หันมาทำเกษตรแบบระบบผสมผสานหลายๆ อย่าง ในพื้นที่เดียวกันอาศัยตนเองมีประสบการณ์ด้านพืชสวนโดยเฉพาะไม้ผลมาก่อนก็เลยใช้ไม้ผลเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเกษตร แบบผสมผสาน โดยเริ่มเมื่อปี 2537 การทำในปีเริ่มแรกก็ประสบปัญหาอุปสรรคบ้างโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากว่ามีแหล่งน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช และต้องต่อสู้กับธรรมชาติมาเรื่อยๆ ช่วงแรกก็ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง และมีการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณช่องระหว่างแถวมะม่วง โดยใช้น้ำจากสระน้ำขนาดเล็กในการรดน้ำผักสวนครัว โดยในสระนั้นมีการเลี้ยงปลากินพืช สำหรับไว้เป็นอาหาร ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี พอถึงปีที่ 4 ก็ไม่สามารถปลูกพืชสวนครัวบริเวณนั้นได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

สูตร สารขับไล่แมลง และฆ่าแมลงทดแทนสารเคมี
วัตถุดิบ
1. หัวกลอย 10 กิโลกกรัม
2.ไหลแดง 200 กรัม
3.น้ำมันพืช พอประมาณ
4.น้ำเปล่า 10 ลิตร

วิธีการทำ
1. นำหัวกลอย,ไหลแดง มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆๆ แล้วนำไปหมักรวมกันกับน้ำ โดยถังที่ใช้จะต้องเป็นถังพลาสติก หมักเอาไว้ 3 วัน กรองเอาแต่น้ำมาใช้

อัตราการใช้

น้ำหมัก 5 ลิตร / ไร่ ฉีดพ่นนาข้าวที่ประสบปัญหา ช่วง เช้า และ ช่วงเย็น 7 วัน / ครั้ง

ประโยชน์
ช่วยในการกำจัด เพลี้ยแป้งสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน

เกียรติประวัติและผลงาน

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ :
1. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขา การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี2550
2. หมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ปี2550
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม
ปี พ.ศ.2540- 2541 และปี พ.ศ. 2548
4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม
5. รางวัลชนะเลิศระดับเขต ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศสู่ชีวิต พอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ
7. ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
8. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
9. วิทยากรเกษตรกรด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานในจัง

วินัย สมศักดิ์
ข้อมูลการติดต่อ

114 ม.1 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด