เกษตรกรต้นแบบ
"มนตรี เบ้าทอง...รวมกลุ่มชุมชนทำโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล"
คุณมนตรี เบ้าทอง  จ. ยโสธร ปี 2551

นายมนตรี เบ้าทอง เกษตรกรหนุ่มดีกรีวิศวกรรมเครื่องกลที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาสู่การเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวในถิ่นฐานบ้านเกิด โดยนำความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง ตลอดจนแบ่งปันองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอยู่ตลอดเวลา มีส่วนร่วมกับชุมชนหลายด้าน โดยเฉพาะโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นผลให้ชุมชนได้ใช้น้ำมันในราคาถูก ประหยัด ทำให้เกษตรกรในชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับวัดป่าสวนธรรม มูลนิธิสวนธรรมร่วมใจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ “ข้าวคุณธรรม” ทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมให้เกษตรกรลด-ละ-เลิก อบายมุข แล้วหันมาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรบำรุงมันสำปะหลัง
วัตถุดิบส่วนผสม :
- ฟางข้าว (ไม่จำกัดจำนวน)
- มูลไก่แห้ง จำนวน 500 กก.
- มูลสุกรแห้ง จำนวน 500 กก.
- น้ำหมักจุลินทรีย์ จำนวน 10 ลิตร
- กากน้ำตาล จำนวน 10 กิโลกรัม
- น้ำสะอาด จำนวน 100 ลิตร
ขั้นตอน/วิธีการทำ :
1.นำ มูลไก่ + มูลหมู + ฟางข้าว ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. ผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ + กากน้ำตาล + น้ำสะอาด ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วนำไปราดส่วนผสมของวัตถุดิบที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว โดยค่อยๆราดจนปุ๋ยมีความชื้นที่เหมาะสม ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์
3.จากนั้นหาพลาสติกหรือผ้าแสลนมาคลุมกองปุ๋ยให้มิดชิด ใช้ระยะเวลาหมัก 15 วัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
การนำไปใช้ประโยชน์ : ใส่ตอนเตรียมดิน เพื่อปรับสภาพดินก่อนปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 1 ตัน/ไร่
2. การเก็บจุลินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
วัสดุ/อุปกรณ์ :
- ดินดีที่มีจุลินทรีย์ธรรมชาติ จำนวน 10 กิโลกรัม
- รำอ่อน จำนวน 5 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายแดง จำนวน 0.5 กิโลกรัม (หรือกากน้ำตาลผสมน้ำ)
- น้ำสะอาด
- ภาชนะสำหรับผสมวัตถุดิบ
ขั้นตอน/วิธีการทำ :
- นำดินที่ได้มาผสมคลุกเคล้ากับรำอ่อนตามอัตราส่วนที่กำหนดในภาชนะ
- เติมน้ำตาลทรายหรือกากน้ำตาลลงไปตามสูตร ผสมวัตถุดิบคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ความชื้นที่เหมาะสม โดยสังเกตจากเนื้อดินจับกันเป็นก้อนไม่มีน้ำไหลมาตามง่ามนิ้วมือ
- นำดินที่ได้ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มิดชิด นำไปเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 7-15 วัน จะได้ดินที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปขยายเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพใช้งานต่อไป
3. การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากใบมันสำปะหลังเพื่อบำรุงพืช
วัตถุดิบส่วนผสม :
- ใบมันสำปะหลังสด จำนวน 3 กิโลกรัม
- จุลินทรีย์ธรรมชาติที่ขยายแล้ว จำนวน 3 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล จำนวน 2 กิโลกรัม
- น้ำสะอาดพอประมาณ
- ถังหมักพลาสติกทึบแสง
ขั้นตอนและวิธีการทำ :
- นำใบมันสำปะหลังมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถังหมักพลาสติกที่เตรียมไว้
- เติมจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ขยายแล้วใส่ลงไปในถังหมัก
- เติมน้ำสะอาดลงไป ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถัง หรือให้พอท่วมวัตถุดิบ
- เติมน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาลตามลงไป คนวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วปิดฝาถังให้สนิท ตั้งไว้ในที่ร่มหมักไว้เป็นเวลา 7 วัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
การนำไปใช้ประโยชน์ : น้ำหมักชีวภาพสูตรดังกล่าวจะช่วยบำรุงพืชผัก ผลไม้ หรือ มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี ใบสีเขียวสด สวย ตามธรรมชาติ สามารถสังเคราะห์แสงและหาอาหารได้มากขึ้น ทนแทนการใช้สารเคมี
- ใช้ฉีดพ่นทางใบสำหรับพืชผัก และผลไม้ทุกชนิด ทุก 7-15 วัน ในอัตรา น้ำหมัก 1 ช้อน + น้ำสะอาด 5 ลิตร
- ใช้ฉีดพ่นเพื่อบำรุงต้นมันสำปะหลังทุก 7 วัน ในอัตราน้ำหมัก 1 ลิตร + น้ำ 100-500 ลิตร ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่
4. เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรทองแดงให้ปลอดโรคและได้ผลผลิตดี
การเตรียมแปลงปลูก :
- ทำการไถดะโดยใช้ ผาล 3 รองพื้นด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน / ไร่ แล้วทำการไถพรวน
- ยกร่องแปลงปลูกโดยใช้ผาล 6 ไถร่อง จะได้แปลงปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 1.50 –-2 เมตร เป็นลักษณะแปลงแบบหลังเต่า
การเตรียมท่อนพันธุ์ :
- ตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ขนาดความยาว 1 คืบ หรือ ประมาณ 20 ซม.โดยใช้เลื่อยหรือใบมีดคมๆตัดแบบตรง และคัดเลือกเอาเฉพาะท่อนพันธุ์ส่วนกลางลำต้นมาปลูกจะให้ผลผลิตดีที่สุด
- ผสมน้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว(ฮอร์โมนน้ำแม่)กับน้ำอัตราส่วน น้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ใส่เตรียมไว้ในภาชนะ
- นำท่อนพันธุ์ที่ตัดแล้วลงไปแช่ในน้ำหมักชีวภาพที่ผสมแล้ว นาน 15 นาที เพื่อเพิ่มความต้านทานโรคให้กับท่อนพันธุ์
- นำท่อนพันธุ์ที่แช่น้ำหมักชีวภาพขึ้นมาบ่มเก็บไว้ในกระสอบ มัดปากกระสอบตั้งทิ้งไว้อีก 1 คืน เพื่อเพิ่มอัตราการงอก แล้วจึงนำท่อนพันธุ์ไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
วิธีการปลูก :
- วางท่อนพันธุ์ในแนวนอน ในร่องปลูกที่เตรียมไว้ โดย 1 ร่อง พยายามปลูกให้ได้ 3 แถว ระยะห่างระหว่างท่อนพันธุ์ประมาณ 80 เซนติเมตร ไปเรื่อยๆจนสุดแปลง
- โรยปุ๋ยหมักชีวภาพตรงช่องว่างระหว่างท่อนพันธุ์ประมาณ 1 กำมือ ไปจนสุดแปลง จากนั้นใช้จอบเกลี่ยดินกลบท่อนพันธุ์ให้มิดแล้วใช้ฟางข้าวปิดคลุมแปลงไว้จนสุด รดน้ำให้ชุ่ม หรือถ้าไม่รดน้ำก็ควรปลูกก่อนฝนมาประมาณ 1 เดือน
การดูแลรักษา :
- ผสมน้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว(ฮอร์โมนน้ำแม่)กับน้ำอัตราส่วน น้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปรดแปลงปลูกมันสำปะหลังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งมันสำปะหลังอายุ 4 เดือน
- เมื่อมันสำปะหลังอายุ 4 เดือนขึ้นไป ให้เปลี่ยนมาฉีดฮอร์โมนน้ำหมักจากผลไม้สุกสีเหลือง(อัตราส่วนผสมน้ำสูตรเดิม) ทุก 7 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ดูแลวัชพืชตลอดระยะเวลาในการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยใช้วิธีการถอน

เกียรติประวัติและผลงาน

-ร่วมงานกับวัดป่าสวนธรรม มูลนิธิสวนธรรมร่วมใจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ “ข้าวคุณธรรม” ทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมให้เกษตรกรลด-ละ-เลิก อบายมุข แล้วหันมาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.ยโสธร

มนตรี เบ้าทอง
ข้อมูลการติดต่อ

145 ม.8 บ.ภูจำปา ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด