เกษตรกรต้นแบบ
"สมภาร เสี่ยงบุญ...เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ให้แข็งแรง"
คุณสมภาร เสี่ยงบุญ  จ. ชัยภูมิ ปี 2551

นายสมภาร เสี่ยงบุญ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ผู้นำชุมชนต้นแบบที่หมู่บ้านบ้านโนนคร้อ ต.บ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม พื้นที่ทำการเกษตร 12 ไร่ และนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนในปัจจุบันนี้นายสมภาร เสี่ยงบุญ ได้รับโล่รางวัลความหมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และดำเนินการกิจกรรมกลุ่มหลายกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมคิดค้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง หันมาทำนาแบบอินทรีย์ จนทุกวันนี้ทำให้นาข้าวได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จนมั่ยใจว่าแนวทางที่ทำมาถูกทางและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ให้แข็งแรง
พันธุ์ที่ใช้ปลูกข้าวเหลืองพื้นเมือง ซึ่งมีความต้านทานโรคได้ดี เป็นการปลูกแบบนาหว่าน ปลูกในพื้นที่ได้ทั้งนาปีและนาปรังเริ่มการเตรียมแปลงปลูกโดยเริ่มจาก
1.ไถกลบตอซังข้าวแล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงนา
2.หว่านเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วให้ถั่วแปลงแล้วปล่อยไว้จนอายุประมาณ 45 วัน
3.ทำการไถกลบพรวนดินทิ้งไว้ 1 สัปดาห์เพิ่มธาตุอาหาร NPK ให้กับดิน
4.ในการปรับปรุงดินเมื่อไถกลบตอซังข้าวแล้วปล่อยน้ำเข้าอีกรอบให้น้ำอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร
เมื่อทำการพรวน ไถดิน การทำเทือกก็จะใส่ปุ๋ยที่หมักไว้ 40 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
5.ทำการหว่านข้าวซึ่งนาข้าว ข้าวที่ปลูกมีข้าวพันธุ์เหลืองพื้นเมือง ข้าวเหนียวแดง และพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
รอบพื้นที่นาข้าวก็จะมีการขุดร่องน้ำโดยรอบเพื่อนำน้ำจากคลองมาเก็บกักไว้และเมื่อนาข้าวต้องการน้ำก็จะบังคับการปล่อยน้ำเข้าออกได้โดยสะดวก

วิธีการทำน้ำหมักบำรุงนาข้าว
วัตถุดิบ
1.เศษอาหาร 10 กิโลกรัม
2.ซากปลา 10 กิโลกรัม
3.สัปปะรด 10 กิโลกรัม
4.เศษผัก 10 กิโลกรัม
5.หอยเชอรี่ 10 กิโลกรัม
6.หัวเชื้อน้ำหมัก 1 ลิตร
7.พ.ด2 จำนวน 1 ซอง
8.น้ำ 50 ลิตร

วิธีการทำ
นำวัตถุดิบทั้งหมดมาเทใส่ถังหมัก โดยใช้เวลาในการหมัก 1 เดือน ขึ้นไป

อัตราการนำไปใช้
นำน้ำหมักที่ได้ 2 ช้อนแกง ผสมน้ำ 12 ลิตร นำไปฉีดพ่นในนาข้าวช่วงที่ปักดำไปแล้ว1 เดือน มีน้ำในแปลงนา 30 เซนติเมตร

ประโยชน์
เมื่อข้าวมีการเจริญเติบโตไปจนข้าวเริ่มตั้งต้น ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนออกรวงก็ให้ฉีดพ่นน้ำหมักตามสัดส่วนที่แนะนำจะช่วยเร่งการออกรวง ให้ข้าวมีน้ำหนักป้องกันโรคที่เกิดในนาข้าว

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-โล่รางวัลความหมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สมภาร เสี่ยงบุญ
ข้อมูลการติดต่อ

172 ม.6 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด