เกษตรกรต้นแบบ
"นวล อินทรสุข...ทำเกษตรแบบผสมผสานพร้อมคิดค้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง"
คุณนวล อินทรสุข  จ. บุรีรัมย์ ปี 2551

ลุงนวล อินทรสุ ขเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ผู้นำชุมชนต้นแบบที่หมู่บ้านหนองกราด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เน้นการเก็บออมให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 บาท และนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนในปัจจุบันนี้ ลุงนวล ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด และดำเนินการกิจกรรมกลุ่มหลายกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ทำให้สมาชิกกว่า 93 ครัวเรือนและชุมชนมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ พร้อมคิดค้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง หันมาทำนาแบบอินทรีย์ จนทุกวันนี้ทำให้นาข้าวได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จนมั่ยใจว่าแนวทางที่ทำมาถูกทางและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การบำรุงนาข้าวอินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำ
1.เตรียมพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวโดยทำการไถกลบตอซังข้าว
2.หลังการไถกลบตอซังให้ใช้น้ำหมักใส่บำรุงดิน 100 ลิตร ต่อ 1 ไร่โดยปล่อยลงตามร่องน้ำระหว่างงแปลงนาที่ทำการขุดเชื่อมต่อกันทุกแปลงปริมาณน้ำให้ปล่อยน้ำเข้าสูงประมาณ 10 เซนติเมตร
3.ทำการหว่านปอเทือง อัตราการหว่าน 5-8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่
4.หลังจากการหว่านปอเทืองได้ 45 วัน ปอเทืองเริ่มออกดอกให้ทำการไถกลบปุ๋ยพืชสดลงดินเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน
5.หลังไถกลบปุ๋ยพืชสดแล้วก็ทำการปรับหน้าดินและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือปักดำข้าวได้ต่อไป
6.เมื่อข้าวเริ่มแตกกอให้ป้องกันแมลงด้วยน้ำหมักสมุนไพร

น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง
วัตถุดิบ
1.พริกสดตากแห้ง 10 กิโลกรัม
2.ข่า 10 กิโลกรัม
3.ตะไคร้หอม 10 กิโลกรัม
4.กากน้ำตาล 10 ลิตร
5.พ.ด.7 จำนวน 1 ซอง
6.น้ำ 20 ลิตร
7.ถังสำหรับหมัก 1 ใบ

ขั้นตอนการทำ
นำวัตถุดิบทั้งหมดมาเทลงในถังสำหรับหมัก จากนั้นหมักไว้ในถัง 3 วันแรกให้เปิดฝาคนให้เข้ากัน หลังจากนั้น 7 วันคนอีกรอบ จนครบ 30 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

อัตราการการใช้
ใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง จำนวน 2-4 ช้อนโต๊ะ มาผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นในช่วงเย็นใส่แปลงนา ทุก 3-7 วัน

ประโยชน์
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และสูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ก็ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกียรติประวัติและผลงาน

-ประโยชน์คุณแผ่นดิน ปี 2549
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-เกษตรดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2551
-หมอดินอาสาดีเด่น ปี 2554

นวล อินทรสุข
ข้อมูลการติดต่อ

18 ม.6 บ.หนองกราด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด