เกษตรกรต้นแบบ
"พนม ซำเผือก...ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกสับปะรด"
คุณพนม ซำเผือก  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2551

นายพนม ซำเผือก มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูกสับปะรดมีพื้นที่ปลูกสับปะรดจำนวน 200 ไร่ และได้เช่าที่เพิ่มในการปลูกมะม่วงควบคู่ไปกับการปลูกสับประรดเพิ่มขึ้นอีก และได้พัฒนาผลผลิตต่อไร่ จากในอดีตเคยปลูกแถวเดียว 4,500 หน่อต่อไร่ ได้ผลผลิตเพียง 6 ตันต่อไร่ ปัจจุบันปลูกแบบแถวคู่ 7,500 หน่อต่อไร่ ได้ผลผลิต 10 ตันต่อไร่สำหรับส่งโรงงาน มีการพัฒนาการผลิตสับปะรดอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้ได้คุณภาพ (GAP) การผลิตการตลาดสับปะรดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การปรับปรุงคุณภาพสับปะรดผลสด การผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดแก่เกษตรกร ภายใต้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ผลจากการฝึกอบรมและร่วมทำแปลงทดลองสาธิตต่าง ๆ ได้นำกลับมาปฏิบัติในไร่อยู่เป็นประจำตามคำแนะนำจึงได้เป็นผู้ตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรดด้วย และพบว่าวิชาการผสมกับการปฏิบัติจริงดีกว่ายึดถือทฤษฎี หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ได้มีการจัดทำเอกสาร 4 เรื่อง คือ ปฏิทินการปลูกสับปะรด, เทคนิคการผลิตสับปะรดผลสดอย่างมีคุณภาพ, มาตรฐานการทำสับปะรดโรงงานและผลสด และจัดทำ VCD การทำไร่สับปะรดจากประสบการณ์ของตนเอง

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ก่อนปลูกสับปะรด
ได้เตรียมพื้นที่หรือแปลงปลูกโดยโดยการปั่นหญ้า ต้น หรือตอก่อนไถกลบ แล้วปล่อยทิ้งไว้ 15 วัน แล้วจึงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ไถแปรอีก 2 ครั้ง จะทำให้ดินร่วนเหมาะแก่การปลูกสับปะรดให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมไปถึงทำให้ช่วยลดต้นทุนเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือปุ๋ยเคมี มีการคัดขนาดของหน่อพันธุ์ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 300-500 กรัม , ขนาดกลาง 500-700 กรัม และขนาดใหญ่ 700-900 กรัม แล้วแยกปลูกเป็นแปลง ๆ จากนั้นเลือกหน่อพันธุ์ที่เป็นโรคหรือมีแมลงทิ้ง คัดเอาแต่หน่อพันธุ์ที่มีสภาพดีไปปลูก สำหรับการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือโรคแมลงมักใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือใช้ตามอัตราที่ฉลากแนะนำทุกครั้ง ไม่ใช้มือเปล่าคนสารพิษ และเมื่อใช้บรรจุภัณฑ์ทุกครั้งเก็บฝังไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองและไร่สับปะรด

2.สูตรปุ๋ยเปิดตาดอกสับปะรด
วัสดุอุปกรณ์
-ปุ๋ยสูตร 15-36-15 เป็นปุ๋ยเกร็ด จำนวน 8 กก.
-น้ำ 1000 ลิตร

ขั้นตอนการใช้
นำสูตรปุ๋ยข้างต้นผสมน้ำ 1000 ลิตร นำไปฉีดสับปะรดก่อนที่จะบังคับผลออกดอก 1 เดือน ฉีดเพียงครั้งเดียว จะช่วยเปิดตาดอกสับปะรดให้ออกง่ายขึ้น และช่วยขยายสะโพกสับปะรดให้ดูสวย

3.สูตรปุ๋ยบำรุงลูกสับปะรดให้สมบูรณ์
วัสดุอุปกรณ์
-ปุ๋ยสูตร 12-5-20 เป็นปุ๋ยเกร็ด จำนวน 5 กก.
-สาหร่ายทะเล จำนวน 1 ลิตร
-น้ำ จำนวน1000 ลิตร

วิธีการใช้
น้ำส่วนผสมข้อ 1 และ 2 ผสมกับน้ำ 1000 ลิตร ฉีดพ่น ดอกม่วงโรยแล้วของสับปะรด เพียงครั้งเดียว จะช่วยบำรุงผลสับปะรดให้สมบูรณ์ขึ้น

4.สูตรปุ๋ยบำรุงมะม่วงให้ออกดอกดี

วัสดุอุปกรณ์
-ไธโอยูเรีย จำนวน 2 กก.
-ปุ๋ยโพแทสเซียมสูตร 13-0-46 จำนวน 7 กก.
-กรดอะมิโนผง จำนวน 1 ซอง
-น้ำ 1000 ลิตร

วิธีการทำ
ผสมส่วนผสมข้อ 1-3 คนให้เข้ากัน จากนั้นก็ผสมกับน้ำ 1000 ลิตร เพื่อนำไปฉีดต้นมะม่วง จะช่วยดึงให้มะม่วงออกดอกดีขึ้น พร้อมกันที่จะออกดอก และควรฉีดช่วงใบมะม่วงมีขอบใบเป็นริ้วๆกำใบแล้วใบมะม่วงจะแข็งกรอบ ไม่เหนียว ก็สามารถฉีดได้เลย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาทำไร่ ปี 2548
-เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาทำไร ปี 2548
-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำไร่ ปี 2549
-ปราชญ์เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ปี 2551
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกนอกฤดูตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-ประธานศูนย์เรียนรู้การทำสับปะรดผลสด สับปะรดโรงงาน ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนม ซำเผือก
ข้อมูลการติดต่อ

769 ม.8 บ.วังมุเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด