เกษตรกรต้นแบบ
"วิกิจ แก้วจิตรคงทอง...ผู้เชี่ยวชาญแหล่งเรียนรู้การเกษตร"
คุณวิกิจ แก้วจิตรคงทอง  จ. กาญจนบุรี ปี 2551

นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง อายุ 58 ปี พื้นที่ทำการเกษตร 8 ไร่
มีความเชี่ยวชาญแหล่งเรียนรู้การเกษตร , เป็นประธานจัดตั้งกองทุนต่างๆ และด้านการจัดการกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลเกษตรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ด้วย และรางวัลอื่นๆอีกมาก พร้อมทั้งยังเป็นเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ คือเป็นเจ้าของวัวไร่ทุ่ง 20 ตัวด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

คุณลุงวิกิจ จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านหนี้สิน รายรับ รายจ่ายของชุมชน พบว่าใน 5 หมู่บ้านของชุมชนท่าเสามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีหนี้สินสะสมรวมกันเกินกว่าเจ็ดล้านบาท ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก เช่นปัญหาความยากจน การว่างงาน การทะเลาะวิวาท ครอบครัว และการลักทรัพย์ ทางผู้นำชุมชนก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในชุมชน และด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนและความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่จะทำให้คนชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงก่อให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต กลุ่มไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุนเพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม ศูนย์สาธิตการเกษตร และร้านค้าชุมชน ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ มีพัฒนาการและได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถอันโดดเด่น

เศรษฐกิจของชุมชนเริ่มดีขึ้น ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังทำให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทั้งนี้จากที่ชุมชนได้พยายามแก้ไขปัญหาจนถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ดังนั้นทางชุมชนจึงต้องการศึกษาสภาพเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการและรูปแบบการทำงานของกลุ่มต่างๆ และค้นหารูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.กาญจนบุรี
-รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ปี 2553

วิกิจ แก้วจิตรคงทอง
ข้อมูลการติดต่อ

212 ม.7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด