เกษตรกรต้นแบบ
"จรูญ ไกรเนตร...เทคนิคการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำแบบชีวภาพ"
คุณจรูญ ไกรเนตร  จ. สมุทรปราการ ปี 2551

นางจรูญ ไกรเนตร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.สมุทรปราการ และเป็นบุคคลที่ได้รับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดสมทุรปราการ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นซึ่งแนวคิดในการดำรงชีวิต "ตั้งใจจริง กระตือรือร้น อดทนต่ออุปสรรค แก้ไขปัญหาด้วยความเข้มแข็ง คือ หัวใจของความสำเร็จในการประกอบอาชีพ"
นางจรูญ ไกรเนตร เกษตรกรผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้โดยการไปอบรมดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นได้พบว่า การใช้จุลินทรีย์จะสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดโรคในสัตว์น้ำได้ และจะช่วยบำบัดน้ำและดินในบ่อได้ จากนั้นยังได้นำแนวคิดการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเขาวงกรต คือ ขุดบ่อเล็กในบ่อใหญ่ แล้วบำบัดน้ำเข้ามาในบ่อใหญ่โดยค่อยปล่อยจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเล็ก เพื่อบำบัดน้ำก่อน ระหว่างบ่อเล็กและบ่อใหญ่จะมีประตูระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำ เข้า-ออก ซึ่งบ่อเล็กจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปลากระพง ปลานิล ส่วนบ่อใหญ่จะเลี้ยงปลาเบญจพรรณหรือปลาธรรมชาติ เพื่อให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ในการเลี้ยงกุ้งหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ของคุณจรูญ ไกรเนตร ใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติ มีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วย ให้อาหารตามธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพปลอดสารพิษ และเป็นที่ต้องการของตลาด

ความสามารถอันโดดเด่น

จุลินทรีย์บำบัดน้ำและปรับสภาพน้ำ
-สัปปะรด 1 ส่วน
-กากน้ำตาล 1 ส่วน
นำส่วนผสมทั้ง 2 อย่าง หมักรวมกันอย่างน้อย 14 วัน จะได้น้ำหมักหัวเชื้อ
จากนั้นนำน้ำหมักหัวเชื้อไปหมักต่อ โดยใช้
-หัวเชื้อ 1 ส่วน
-กากน้ำตาล 1 ส่วน
-น้ำเปล่า 80 ส่วน
หมักรวมกัน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้งานได้
อัตราการใช้ สาดลงในบ่อ 5 ลิตร/ไร่ ทุกๆ 15 วัน
จะช่วยปรับสภาพน้ำ ป้องกันโรคในสัตว์น้ำ สัตว์น้ำแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค

การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเขาวงกรต
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเขาวงกรตคือ ขุดบ่อเล็กในบ่อใหญ่ แล้วบำบัดน้ำเข้ามาในบ่อใหญ่โดยค่อยปล่อยจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเล็ก เพื่อบำบัดน้ำก่อน ระหว่างบ่อเล็กและบ่อใหญ่จะมีประตูระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำ เข้า-ออก ซึ่งบ่อเล็กจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปลากระพง ปลานิล ส่วนบ่อใหญ่จะเลี้ยงปลาเบญจพรรณหรือปลาธรรมชาติ เพื่อให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ปราชญ์เกษตรดีเด่นในการดำรงชีวิต

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.สมุทรปราการ
-ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดสมทุรปราการ
-ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองยายหลี ม.12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

จรูญ ไกรเนตร
ข้อมูลการติดต่อ

27 ม.12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด