เกษตรกรต้นแบบ
"อรณี สำราญรื่น ผู้สาวเมืองน้ำดำหัวใจ CowGirl"
คุณอรณี สำราญรื่น  จ. กาฬสินธุ์ ปี 2559
อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ใครๆๆ ก็เป็นได้ ต้องมีความปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน และที่สำคัญต้องมีความรักและศรัทธาถึงจะทำได้

คุณอรณี สำราญชื่น

ด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวเกษตร ทำให้ได้สัมผัสการเกษตรตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้เกิดความสำนึกรักในผืนดินที่ทำกิน และอยากพัฒนาอาชีพเกษตร อยากทำเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนประกอบกับมีที่ดินทำกินอยู่ใกล้โรงงานแป้งมันซึ่งถือเป็นความโชคดี ที่ทำให้สามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน มีธาตุอาหาร เหมาะสมกับการปลูกหญ้าเป็นอย่างดี ทำให้หญ้าเจริญเติบโตเป็นอย่างดี มีน้ำใช้รดหญ้าตลอดปี ทำให้สามารถตัดหญ้าจำหน่ายได้ตลอด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ข้าพเจ้าโชคดีที่บรรพบุรุษได้มีที่ดินทำกินจนมาถึงลูกหลาน ผืนดินที่ล้ำค่าไม่ต้องดิ้นรน หาเงินมาซื้อเพื่อทำการเกษตร ข้าพเจ้าคิดตลอดเวลาและจะต้องทำคือ สร้างมูลค่าและประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนบนแผ่นดินผืนนี้ ทำด้วยความรู้ ความพอเพียง และเพียรพยายาม และสำคัญการปลูกฝังกิจกรรมในฟาร์มให้กับเด็กกับลูกหลานในชุมชน เพื่อให้เขารักและชื่นชมในอาชีพเกษตร อันจะได้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะมาทดแทนเกษตรกรที่นับวันจะอายุมากขึ้น

ความสุขคือการทำกิจกรรมในฟาร์มและผลผลิตที่ได้ ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรหรือลูกค้าที่มาติดต่อ ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงกิจการในฟาร์มมากขึ้น และกิจกรรมในฟาร์มของข้าพเจ้าได้แบ่งปันความสุขมากให้แขกหรือเกษตรกรที่มาติดต่อในฟาร์มได้มาพบและสัมผัสบรรยากาศของฟาร์ม ที่มีโค ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ทำให้ทุกคนต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ละลึกและแบ่งปันสู่สังคมภายนอก

บรรยากาศสบายๆสไตย์อรณี

ความสามารถอันโดดเด่น

สามารถให้คำแนะนำปรึกษาและเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ผ่านการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมนมโคและแปรรูปผลิคภัณฑ์จากนมโคจังหวัดมหาสารคาม อบรมหลักสูตรนายฮ้อยอีสานยุค 4.0 เปลี่ยนโคไล่ทุ่งสู่การเลี้ยงแบบปราณีต อบรมหลักสูตรการผลิตอาหารโคแบบ FTMR มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีการนำแหล่งน้ำที่เหลือใช้จากโรงงานและมีการบำบัดที่ปลอดภัยมาใช้ในกระบวนการผลิตของฟาร์ม

ทำการบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างตราสินค้าที่เป็นตัวตนขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าหมักเป็นอาหารTMRและFTMRแบ่งพื้นที่ออกสัดส่วน เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ เช่น โซนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตหญ้าอาหารสัตว์ การเลี้ยงโค การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตร การนำวัสดุทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การจำหน่ายของที่ละลึก ร้านกาแฟในบริเวณฟาร์ม

คุณอรณีกับผลิตผลของฟาร์ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ปี 2557 หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
-รางวัลดีเด่นอันดับที่1 ระดับเขต ปี 2558 การคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศฟาร์ม

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่.16 หมู่ที่.8
ตำบล.โพนทอง อำเภอ.เมือง จังหวัด.กาฬิสนธุ์ รหัสไปรษณีย์.4600
อีเมล์:Yokyamakmo6115@hotmail.co.th
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ : อรณี สำราญรื่น
เพจ : วิสาหกิจหญ้าหมักมอดินแดง

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด