เกษตรกรต้นแบบ
"วัลลภ ตันวิสุทธิ์: เกษตรกร...ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"
คุณวัลลภ ตันวิสุทธิ์  จ. นครสวรรค์ ปี 2551

นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี2547 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตร) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพาะพันธุ์ปลาสวาย ปลานิล เลี้ยงจระเข้น้ำจืด ปลาบึก และสุกร ร่วมกับการปลูกไม้ผล บนพื้นที่127 ไร่ มานาน30ปี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และนักเรียน ผ่านทางโครงการของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บริจาคพันธุ์ปลาน้ำจืดปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการต่างๆ เป็นประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ปี2552 จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ 6 ไร่ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่มีการจัดปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร ทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำความรู้ของปราชญ์แต่ละท่านมาเผยแพร่ มีศูนย์จำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง และรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย และอาหารเลี้ยงปลา ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ความสามารถอันโดดเด่น

การให้อาหารจระเข้

อาหารที่ให้กินเป็นซี่โครงไก่บด เริ่มแรกอายุ 1 เดือน ให้กิน 3 วันครั้ง อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง ให้อาหาร (โครงไก่บด) สัปดาห์ละครั้ง ส่วนปริมาณการกินอาหารไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละตัวกินในปริมาณมากเท่าไร ต้องให้อาหารจนกว่าจระเข้จะอิ่ม หากอิ่มแล้วจะไม่กินอาหาร ส่วนพ่อแม่พันธุ์ให้อาหารเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกครั้งที่กินอาหารจระเข้จะกินตัวละ 10 กว่ากิโลกรัม ในแต่ละเดือน)

พฤติกรรมของจระเข้พฤติกรรมการกัดกันเพื่อแย่งกินอาหารเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายเป็น อย่างมาก บางครั้งถึงตายเลยก็มี เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหา ผู้ใหญ่เหน่งจะให้อาหารจระเข้ตัวที่โตกว่ากินอาหารให้อิ่ม แล้วค่อยให้อาหารจระเข้ที่มีขนาดเล็กกินทีหลัง บางทีตนก็คัดเอาตัวที่แตกไซส์ไว้เลี้ยงต่างหาก การเลี้ยงดู "จระเข้เป็นสัตว์ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย ปัจจัยที่สำคัญในการดูแลก็คือ น้ำ จระเข้จะเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หมั่นถ่ายน้ำทุกครั้งที่ให้อาหารจระเข้ เพราะหากไม่ถ่ายน้ำจะทำให้น้ำสกปรก นำมาซึ่งปัญหาเรื่องโรคเท้าเปื่อยของจระเข้ วิธีที่ดีที่สุดคือ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของบ่อจะเป็นการสิ้นเปลืองน้อยที่สุด

เกียรติประวัติและผลงาน

รางวัลที่ได้รับ
-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี2547
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551
-นิสิตเก่าคณะเกษตรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2553
-ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ปี2550-2553

วัลลภ ตันวิสุทธิ์
ข้อมูลการติดต่อ

19/1 ม.7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด