เกษตรกรต้นแบบ
"จรัญ จ๋องบุญ: ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน"
คุณจรัญ จ๋องบุญ  จ. กำแพงเพชร ปี 2551

นายจรัญ จ๋องบุญ เกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง เกษตรกรที่ได้มีการปรับระบบการเกษตรของครัวเรือนให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตและการตลาดในปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในด้า้นเศรษฐกิจ คือ การลดรายจ่าย การสร้างรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีการวางแผนชีวิตอย่า่งรอบคอบ ไม่เสี่ยง เกินไปและมีทางเลือกรองรับ พึ่งพาตนเอง จัดทำบัญชีครัวเรือน ทางด้านสังคม คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ด้า้นจิตใจคือ มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร นึกถึงส่วนรวมเป็นหลักซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร วิถีก่อเกิด จากการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยเริ่มจากกระบวนการทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง มีการรวมกลุ่มผู้ชาวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวบรวมเพื่อนบ้า้นที่ประสบปัญหาเหมือนกัน ในเบื้องต้นจำนวน 10 คน มาหารือถึงปัญหาหลัก

หลักคิดและการใช้ชีวิต

การสร้างความสมดุลธรรมชาติให้กลับคืนมาเพื่อให้สุขภาพของตนเองดีขึ้น และได้ต่อยอดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรียชีวภาพ และกลุ่มทำนาปลอดสารพิษ
จนกระทั่งเห็นว่า สามารถลดต้นทุนการทำนาได้และมีอนาคตที่ดีขึ้น และกลุ่มเกษตรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นตัวจุดประกายให้ก่อเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆรวมทั้งศูนย์เ์ครือข่ายปราชญ์ชาวบ้า้น ได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

โดยเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท และคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนใช้ความรู้ความอดทน และคุณธรรมประกอบการวางแผน

ความสามารถอันโดดเด่น

การผลิตสมุนไพรไล่แมลงในพืชผัก

สารสมุนไพรขับไล่แมลงสูตรนี้ ส่วนผสมประกอบด้วย
1.)ตะไคร้หอม ข่า หนอนตายหยาก จำนวน 50 ก.ก.
2.)กากน้ำตาล จำนวน 20 ก.ก.
3.)จุลินทรีย์ 20 ก.ก.
4.)น้ำสะอาด

วิธีการทำ
1.)สับสมุนไพรให้ละเอียด
2.)เทใส่ในถังพลาสติก
3.)เติมกากน้ำตาล และจุลินทรีย์
4.)หลังจากนั้นเทน้ำสะอาดให้พอท่วมวัตถุดิบ
5.)คนวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ หมักนาน 1 เดือน และควรเปิดคนทุกๆ3วัน

วิธีการใช้
สารสมุนไพร 1 ลิตร ต่อน้ำ 200-400 ลิตร ฉีดพ่นทุกฯ 7 วัน

เกียรติประวัติและผลงาน

รางวัลที่ได้รับ
- ปี 2552 รางวัลเกษตรกรผู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ปี 2551 รางวัลเกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด ปี 2551 กำแพงเพชร
- ปี 2551 รางวัลรองชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาตาบลคุยบ้านโอง อาเภอพรานกระต่าย
- ปี 2551 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาป่าแดง ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน
- ปี 2550 ผู้นาชุมชน ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทผู้นาชุมชน
- ปี 2550 รางวัลเกษตรกรดีเด่น อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
- ปี 2549 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
- ใบประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2
- ใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เกียรติบัตรกลุ่มเกษตรผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาป่าแดง สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชุมชน

ผลงานทางสังคม
-ประธานกลุ่มออมทรัพย์เครือข่าย ตำบลคุยบ้านโอง
-รองประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายอำเภอพรานกระต่าย
-ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
-ที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านและเกษตรกร บ้านนาป่าแดง
-ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรธรรมชาติ (ปุ๋ยหมัก)
-คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลคุยบ้านโอง
-คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง

จรัญ จ๋องบุญ
ข้อมูลการติดต่อ

ม.1 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด