เกษตรกรต้นแบบ
"อายุ จือปา เกษตรกรผู้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพกาแฟ"
คุณอายุ จือปา  จ. เชียงราย ปี 2559
...อาชีพเกษตรกร...ผมถือเป็นอาชีพในสายเลือดของผมเพราะผมเติบโตมาได้ด้วยอาชีพนี้จากพ่อแม่ทุกครั้งที่ผมได้กลับไปที่ไร่กาแฟผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความภูมิใจที่ได้มีต้นไม้ ต้นกาแฟ มีผักผลไม้เป็นของตัวเอง

คุณอายุ จือปา กับสวนกาแฟที่รัก

หากย้อนกับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ผมถือเป็นคนแรกในชุมชนที่จบระดับอุดมศึกษาแล้วกลับบ้าน ด้วยความฝันอยากพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง แต่ทว่าคนในชุมชนกลับมองว่า ทาไมจบถึงระดับอุดมศึกษาแล้วกลับมาทาเกษตร ผมใช้เวลาหลายปีเพื่อพิสูจน์ให้คนในชุมชนเห็นความตั้งใจของผม จนถึงปัจจุบันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านมากขึ้น เพื่อมาสานต่อในสิ่งที่พ่อแม่สร้างไว้ และพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ ผมไม่อาจเข้าข้างตัวเองว่าเป็นคนสร้างขึ้นมา แต่มันคือความรักและความหวงแหนของคนรุ่นลูก รุ่นหลานของแต่ละครอบครัวที่มองเห็นคุณค่าของการเป็นเกษตรกรแล้วกลับมาบ้านของตัวเอง เวลาผมกลับบ้านทุกครั้ง ผมจะไปนั่งอยู่ในวงศ์สนทนาของผู้คนในชุมชน พวกเขามักจะเอากาแฟของตัวเองมาแบ่งชิมกัน และแสดงฝีมือการชงกาแฟอยู่บ่อย ๆ ผิดกับเมื่อก่อนผมต้องเป็นคนชงให้ แต่ตอนนี้เวลาผมกลับบ้านผมมักจะกลายเป็นผู้รู้ด้านกาแฟที่ผู้ปลูกสามารถขอคาปรึกษาได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

กิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชน ภาระกิจหลักของอาข่า อ่ามาคือ การซื้อเมล็ดกาแฟจากชุมชนมาแปรรูปต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการรับซื้อเมล็ดกาแฟนี้ ผมจะไม่ใช้อานาจในฐานะพ่อค้าไปกาหนดราคาให้ผู้ปลูกกาแฟเด็ดขาด เราจะให้ผู้ปลูกเป็นคนเสนอราคากาแฟที่พวกเขาพึ่งจะได้รับมาให้ผมก่อน แล้วผมจะนามาพิจารณาว่าผมจะไหวกับราคาที่พวกเขาเรียกร้องหรือป่าว จากนั้นเราก็จะมานั่งคุยกัน เพื่อให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผล มีความเป็นธรรมกับผู้ปลูกและผมเองก็ไม่เสียเปรียมด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผมทาอาข่า อ่ามา มา 6 ปี ผมใช้ระบบนี้ในการสนับสนุนผู้ปลูกกาแฟมาโดยตลอด และผู้ปลูกเองก็เห็นด้วยในระบบที่ผมใช้ นอกจากการรับซื้อแล้ว ผมจะมีเงินปันผลทุกสิ้นปีให้กับผู้ปลูกกาแฟทุกคนที่ทางานกับเรา "อาข่า อาม่า"

ในการเกษตร ผมสนับสนุนคนในชุมชนให้ทาเกษตรแบบผสมผสาน และไม่ใช่สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูกกาแฟเอง และในกระบวนการผลิตกาแฟที่ถือว่าก่อมลภาวะของผม ก็จะเป็นในส่วนของการคั่วกาแฟ แต่ในการคั่วกาแฟนี้ ผมก็นาเครื่อง After burner เครื่องกาจัดควันมาใช้ในการคั่วกาแฟ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

คุณอายุ จือปา กับผลิตภัณฑ์

ความสามารถอันโดดเด่น

สื่อโซเชียลมีเดีย ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด ดังนั้นผมจึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการกระจายข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ประกอบกับเราจะได้รับการตอบรับที่รวดเร็วด้วย ทาให้การดาเนินงาน หรือการพัฒนา เป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วย อีกทั้งใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวต่าง ๆ ของอาข่า อ่ามา เช่นโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นของพวกเรา ผมก็จะใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการกระจายข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่ติดตาม หรือผู้ที่สนใจได้เห็นข่าวได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเราสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโซเซียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรของต่างประเทศที่เราควรเรียนรู้ เพื่อจะได้นากลับไปพัฒนาการเกษตรของตัวเองและของชุมชน อีกทั้งผมต้องทาหน้าที่ในการอับเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกาแฟ การเกษตร และการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟให้กับผู้ปลูกกาแฟ ที่พวกเขาเข้าถึงข้อมูลได้ยากกว่าผมด้วย เวลาผมกลับไปที่ชุมชน พวกเราก็จะมานั่งคุยและอับเดตข้อมูลเสมอ

อาข่า อ่ามาใช้เทคโนโลนีด้านการเกษตร เช่น เครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟ เครื่องสีกาแฟ ที่จำเป็นในการผลิตและแปรรูปกาแฟ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตอีกทั้งยังมีเครื่องคั่วกาแฟจากต่างประเทศที่มาใช้ในการผลิตกาแฟของอาข่า อ่ามา ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดด้วย โดยส่วนตัวผมชอบการดีไซน์ ออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบแพคเกจจิ้ง ผมจะอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อมาใช้ในการออกแบบและทำกราฟฟิกซ์ร่วมกับทีมงานเสมอ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจดบันทึกและเก็บข้อมูลประกอบกับสามารถจัดการระบบบัญชีได้ด้วย

คุณอายุ จือปา กับโรงคั่วกาแฟ

เกียรติประวัติและผลงาน

-โล่เกียรติคุณจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้านผู้สร้างคุณประโยชน์กับวงการกาแฟ ชาไทย ปี2558 สาขาผู้พัฒนากาแฟดีเด่น
-รางวัลยุวเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2558 จาก Slow Food South korea
-เป็นผู้ก่อตั้ง กาแฟอาข่า อาม่า
-เป็นสมาชิคสมาคมอราบิก้าภาคเหนือ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก อาข่า อาม่า

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่.25
ตำบล.ท่าก๊อ อำเภอ.แม่สรวย จังหวัด.เชียงราย รหัสไปรษณีย์.57180
อีเมล์ : info@akhaama.com
เว็บไซต์ : www.akhaama.com
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ : akha ama coffee

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด