เกษตรกรต้นแบบ
"อุมารินทร์ เกตพูลทอง “วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา” จ.สมุทรสาคร"
คุณอุมารินทร์ เกตพูลทอง  จ. สมุทรสาคร ปี 2566
“สานต่อ ปลดหนี้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้เลี้ยงปลาสลิด”

เกษตรกรรุ่นใหม่ สานต่ออาชีพเลี้ยงปลาสลิดจากพ่อ พบปัญหาราคาปลาตกต่ำจากพ่อค้าคนกลาง จึงคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ แปรรูปเพิ่มมูลค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต รับซื้อผลผลิตในราคาดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ตามแนวคิด "สะอาด STANDARD สะดวก"

นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดทำมาตรฐานบ่อ GAP เพื่อให้สินค้าปลาสลิดมีมาตรฐานและสามารถส่งออกได้ในอนาคต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลาสลิดให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในชุมชน

ข้อมูลการติดต่อ

FB : ปลาสลิดเกษตรพัฒนา

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด