เกษตรกรต้นแบบ
"บุษบง งีสันเทียะ “ฟาร์มโคนมบุญชู” จ.เพชรบูรณ์"
คุณบุษบง งีสันเทียะ  จ. เพชรบูรณ์ ปี 2566
“เราจะทำฟาร์มอย่างยั่งยืน คนอยู่ได้ โคนมอยู่ได้ ธรรมชาติอยู่ได้”

หลังจากเรียนจบ “แจง” ตัดสินใจที่จะกลับมาช่วยกิจการเกษตรที่บ้าน และพบว่ากิจการเกษตรที่ทำอยู่นั้น ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาทำการเลี้ยงโคนม เนื่องจากการขายน้ำนมดิบมีสหกรณ์โคนมในพื้นที่รับซื้อ และรับประกันราคาที่แน่นอน จึงได้ลงทุนและเกิดฟาร์มใหม่ในชื่อว่า “ฟาร์มโคนมบุญชู Boonchu Dairy Farm”

ฟาร์มโคนมบุญชู มีการใช้โซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้า และบริหารจัดการฟาร์มตามหลัก Zero Waste นำของเสียภายในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมกับการแปรรูปนมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อย่าง นมโคพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตนมสด ไอศกรีม เนย จากฟาร์มมาตรฐาน GAP และเป้าหมายต่อไปของแจงนั้น อยากจะทำฟาร์มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง มีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับคนที่อยากสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวฟาร์ม เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน ช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ทุกคนในชุมชนมีความสุข

ข้อมูลการติดต่อ

FB : เด็กขายนม - Boonchu Dairy Farm

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด