เกษตรกรต้นแบบ
"ปิตุพร ภูโชคศิริ "Hug Hed Farm ฮักเห็ด ฟาร์ม" จ.ขอนแก่น"
คุณปิตุพร ภูโชคศิริ  จ. ขอนแก่น ปี 2566
“เกษตรอินทรีย์ นำทาง สู่ชีวิตที่ยั่งยืน”

เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง มีโอกาสไปศึกษาและทำงานต่อในต่างประเทศหลายปี สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ งานประจำและเจ้าของกิจการ จากการย้ายสถานที่ทำงานจากออสเตรเลียมาสิงคโปร์ ในช่วงวันหยุดยาว 3-4 เดือน จึงตัดสินใจลองทำโรงเรือนเห็ดพื้นที่หลังบ้าน 3 โรง มีผลผลิตจำหน่ายในชุมชน ปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้พอสมควร เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มทำอาชีพเกษตรกรที่บ้าน และเริ่มขยายปลูกผักออร์แกนิกมาจนถึงปัจจุบัน

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์ม เช่น ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โรงอบพาราโบร่า จัดการฟาร์มแบบ Zero Waste และมีแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศสามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ ส่งผลผลิตเข้ามาภายในฟาร์มเพื่อขายแบบรวมกลุ่ม ผ่านกระบวนการตัดแต่ง คัดล้าง บรรจุแบบมาตรฐาน ทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำเกษตรปลอดภัยลดการใช้สารเคมี

ข้อมูลการติดต่อ

FB : Hug Hed Farm ฮักเห็ด ฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด