เกษตรกรต้นแบบ
"พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์..เด็กบ้าแห่งยางสีสุราชปราชญ์เกษตรอินทรีย์"
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์  จ. มหาสารคาม ปี 2559
หลักการตลาดที่ง่ายๆเพื่อซื้อใจชาวบ้าน ทำขาย70 ทำกิน20 ทำแจก10 แล้วทุกคนจะเป็นมิตรกับพวกเรา

พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์

กระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการบริโภคผักอินทรีย์ยังมีโอกาสเติบโตได้สูง ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคในประเทศหรือต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัยยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความต้องการผักอินทรีย์มีตลาดที่กว้างขวางขึ้น อาทิ ยารักษาโรค เครื่องสำอาง แลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

พอใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นเกษตรกรมาสามปีโดยทั้งเป็นจิตอาสาในชุมชนหลายๆชุมชนประทับใจตั่งแต่เดินเข้าไปในชุมชนได้คำตอบรับและตอนรับเป็นอย่างดีของคนในชุมชน ตั้งแต่การทักทายด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขความรักคนในชุมชน การกล่าวทักทายด้วยคำว่า “เกษตรปลิว” เป็นคำที่ทำให้ผมได้ยินแล้วรู้สึกดีและมีความสุข ผมจึงตัดสินใจทำการเกษตรจากวันนั้นจนถึงวันนี้ คนในชุมชนใจดีถึงแม้ว่าผมจะมีเงินหรือไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่ชาวบ้านก็จะเรียกผมกินข้าวทุกเวลา บ้างที่ก็กินกับชาวบ้านและชาวบ้านยังได้สอนการดำรงชีวิตที่แบบพอเพียงให้กับผม เมื่อเราได้อยู่อย่างนี้ต้องใช้ชีวิตเพียงพอในสิ่งที่ตัวเองมี เดินทางสายกลางอยู่ในศีลธรรมไม่เอาเปรียบคนอื่น รู้จักประมาณตน แค่นี้ก็อยู่ได้ด้วยความสุข

ระบบเกษตรอินทรีย์ที่เราทำหรือผลิตเน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ สุขภาพ นิเวศ ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แต่ในขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช

พงษ์พัฒน์ "น้องปลิว" เกษตรกรหนุ่ม

ความสามารถอันโดดเด่น

คิดค้นนวัตกรรมหรือต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรและนำมาใช้ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หลังจากการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้กับการเกษตรของตนเอง
ตั้งกลุ่มธนาคารใบไม้ให้กลับโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบสูตรง่ายๆจากใบไม้ และสร้างรายได้ให้กับเด็กนัดเรียนในระหว่างเรียน ยังมีการเปิดรับน้องๆนักศึกษา ที่อยากมาฝึกงานเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ เป็นการปลูกฝังความรู้ให้กับน้องๆเด็กๆไปให้การเล่าเรียน

1.สร้างระบบการให้น้ำผัก น้ำและปุ๋ยชีวภาพไปพร้อมกันให้ต้นพืชโดยตรง เช่น ระบบน้ำหยด ระบบน้ำพุ่ง ระบบน้ำพ่นหมอก ระบบน้ำนิมิสปริงเกอร์ และระบบน้ำสปริงเกอร์
2.การทำปุ๋ยหมักโดยไม่พลิกกลองกลับทำแบบคอนโคน ประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาต้นทุนต้นที่สุดและเครื่องร่อนปุ๋ยหมักประโยชน์เอาไว้คัดแยกเศษใบไม้ที่ไม่ย่อยสลายออก

น้องปลิวกับเพื่อนสามชิกในกลุ่ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ฯต้นแบบดีเด่นระดับอำเภอ โครงการประกวดศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
-รางวัลรองชนะเลิสอันดับ1 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด โครงการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ปี 2558
-เป็น young smart farmer จังหวัดมหาสารคาม
-ใบรับรองแหล่งปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

การร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 2 ม.2
ตำบล.นาภู อำเภอ.ยางสีสุราช จังหวัด.มหาสารคาม 44210
อีเมล์ : pong.pat2010@hotmail.com
เฟซบุ๊ค(Facebook) : Pongpat Kaewpanao ,นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์
แฟนเพจ(Fanpage) : แก้วพะเนาว์ Organic Fram

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด