เกษตรกรต้นแบบ
"จักรภพ แสงแก้ว “พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
คุณจักรภพ แสงแก้ว  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565
“มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันสู่ชุมชน”

"พรานพอเพียง" เริ่มต้นจากการที่เราเห็นปัญหาของชุมชนที่เราอยู่ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเริ่มเสื่อมถอยลง ทำให้รู้สึกเสียดายและลุกขึ้นมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ Zero waste Concept เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน และสื่อในการเข้าถึงและแก้ปัญหาให้คนในชุมชน

เราทำการเกษตรแบบผสมผสานใช้ระบบ Internet of Things (IOT) มาช่วยในการลดน้ำ เพื่อลดแรงงานในการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ และเก็บสถิติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยังมีการใช้ Solar Cell มาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดรายจ่ายระยะยาว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในฟาร์มที่สร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้คนในชุมชน เช่น "ดินปลูกออร์แกนิก" ที่เรารับซื้อใบไม้จากคนในชุมชนที่มักนำไปเผาน้ำมาทำปุ๋ยสร้างรายได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด