เกษตรกรต้นแบบ
"ดร.พิธาน ไพโรจน์ “ ไร่นาปภาวรินทร์” จังหวัดสุรินทร์"
คุณดร.พิธาน ไพโรจน์  จ. สุรินทร์ ปี 2565
“เมื่อทุกครัวเรือนสร้างฐานที่มั่นคงได้แล้ว จึงก้าวสู่ขั้นก้าวหน้า ไม่ติดกับดักทุนนิยม จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

การวนเวียนอยู่กับวงจรการใช้ชีวิตแบบซ้ำไปซ้ำมาในทุกๆ วัน จากการประกอบอาชีพวิศวกรโยธาและอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ต้องตื่นแต่เช้า ต้องทานข้าวบนรถในระหว่างรถติด ทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมาภายหลัง ทั้งลูกสาวยังมีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากปัญหา PM 2.5 ตนจึงเริ่มคิดทบทวนว่าการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติน่าจะลดปัญหาเหล่านี้ได้ จึงเริ่มหันมาศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลงมือทำ ณ ไร่นาปภาวรินทร์

จากผืนดินว่างเปล่าสู่โคก หนอง นา โมเดล สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้ครอบครัวและชุมชน ตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง รวมถึงยังนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำเกษตร เช่น การสร้างระบบพ่นหมอกรดน้ำอัตโนมัติในโรงเรือนต้นอ่อนทานตะวันและต้นอ่อนสลัด โดรนในการฉีดพ่นน้ำหมักในแปลงข้าวช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงาน การสร้างโรงเรือนโค้งราคาประหยัดจากวัสดุ GFRP ระบบรดน้ำอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสารละลายอินทรีย์สำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์

ข้อมูลการติดต่อ

FB: ไร่นาปภาวรินทร์

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด