เกษตรกรต้นแบบ
"ชัยพิสิษฐ์ สอนศรี “มายโฮม@41” จังหวัดฉะเชิงเทรา"
คุณชัยพิสิษฐ์ สอนศรี  จ. ฉะเชิงเทรา ปี 2565
“รักบ้าน รักถิ่นฐาน และภูมิใจในการเป็นประเทศเกษตรกรรม รักในภูมิปัญญาของบรรพชน และศาสตร์พระราชา”

ในระหว่างการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนได้มาศึกษาเรื่องศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์การจัดการและอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่า ทำให้ตัดสินใจเลิกกิจการฟาร์มสุกร และหันมาปลูกพืช ผักแทน ด้วยความตั้งใจที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

จาก Zero waste สู่ Value Waste ในการนำของเหลือที่มีในฟาร์มและชุมชนมาหมุนเวียนทำให้เกิดมูลค่า อย่างการนำก้อนเชื้อเห็ด ที่เหลือทิ้งจากฟาร์มเห็ดนำมาหมักทำดินคุณภาพสูง หรือการนำรกสุกรมาทำน้ำหมักชีวภาพรกสุกร รวมถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการกักเก็บน้ำในหน้าฝน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมจึงเป็นเหมือนการคืนสมดุลให้กับชีวิตและธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด