เกษตรกรต้นแบบ
"จตุรงค์ จันมา “สวนนำฮอย” จังหวัดยโสธร"
คุณจตุรงค์ จันมา  จ. ยโสธร ปี 2565
“คิดค้น พัฒนา นำไปปฏิบัติ”

จากปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการรับประทานข้าว ผัก ผลไม้ ที่ใส่ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงมาอย่างยาวนาน จึงเกิดความคิดที่อยากจะชักชวนพ่อแม่ พี่น้อง หันมาทำเกษตรอินทรีย์ เหมือนในสมัยก่อน จนกลายเป็น “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่” ขึ้นในปี 2558 และได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกในกลุ่มให้ขึ้นเป็นประธานกลุ่ม และก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลดงแคนใหญ่” ที่ปัจจุบันมีสมาชิกถึง 103 คน

ข้าวไร้สารพิษ ผลผลิตจากแปลงนาอินทรีย์ จากการเน้นปฏิบัติในแปลงตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่การไถกลบต่อฟางข้าว หว่านหรือปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อให้ดินมีแร่ธาตุสารอาหารในดิน รวมถึงการนำนวัตกรรมในการคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้แทรกเตอร์ในการไถเตรียมดิน นำเทคโนโลยีการดำนากลีบเดียว และส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบำรุง และเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อพื้นที่ปลูก

ข้อมูลการติดต่อ

FB: เกษตรอินทรีย์ ดงแคนใหญ่

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด