เกษตรกรต้นแบบ
"มโนธรรม ชูแสง “บ้านไร่ ชายน้า ฟาร์มนก” จ.สุราษฎร์ธานี"
คุณมโนธรรม ชูแสง  จ. สุราษฎร์ธานี ปี 2564
“สร้างงาน พัฒนาคน สร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จุดเริ่มต้นอาชีพเกษตรกร มาจากการเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรของอาเภอดอนสัก และได้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรด้านเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกรีดยาง การจัดการฟาร์ม การทาบัญชี การเพาะเห็ด จนมีความรู้ความชานาญเรื่องการเพาะเห็ดและได้จัดตั้งกลุ่ม “ชมรมคนรักเห็ด” ที่มีสมาชิกทั้งหมด 150 คน ในปี 2560 จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่ ชายน้า ฟาร์มนก” และปลูกฝังเยาวชนด้านการทาเกษตรแบบผสมผสาน ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารที่ปลอดภัย และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มและชุมชน

“ไร่นาสวนผสม สู่ความสุขที่ยั่งยืน” จากแนวคิดสวนเกษตรแบบผสมสาน ผลผลิตของไร่จึงมีตั้งแต่ผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ตัดดอกและพันธุ์ไม้นานาชนิด พร้อมแบ่งพื้นที่สาหรับเลี้ยงนกแก้วเพื่อการค้า โคเนื้อ แพะ ไก่ไข่ และเป็ดไข่ รวมถึงมีการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหอยขมในนาข้าว โดยยึดหลักในความพออยู่ พอกิน พอใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหมุนเวียนทรัพยากรภายในไร่ สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตรดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคง

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : บ้านไร่ ชายน้า ฟาร์มนก

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด