เกษตรกรต้นแบบ
"นราธิป ภูมิถาวร “ฟาร์มปูนาชญาดา” จังหวัดสุโขทัย"
คุณนราธิป ภูมิถาวร  จ. สุโขทัย ปี 2564
“เน้นเรียนรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติภาคสนาม”

ด้วยความที่ชอบกินปูนาอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันปูนาค่อนข้างหายาก เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในนาข้าวเพิ่มขึ้น ทาให้ประชากรปูนาลดลง อีกทั้งปูนาจะหาได้ในช่วงฤดูทานาหรือฤดูฝนเท่านั้น จึงมีความสนใจในการเพาะเลี้ยงปูนาด้วยตัวเองเอง โดยมีแนวคิดวิธีการเลี้ยงปูนาแบบสะอาดซึ่งจะเลี้ยงในระบบปิดในน้าสะอาด (น้าประปา) ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆจนมีความชานาญ มีการพัฒนาปูนาให้เป็นระบบ GAP และระบบอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

“ปูนาอินทรีย์สร้างชีวิต” ปัจจุบันฟาร์มปูนามีการพัฒนาการเลี้ยงและผลิตไปสู่ชุมชนและเกษตรกรที่มีความสนใจโดยมีเครือข่ายที่เพาะเลี้ยงทั่วประเทศ และการเลี้ยงปูนานั้นใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงง่าย ทาให้ผู้เลี้ยงมีรายได้ตลอดปี สามารถทาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้เเลี้ยงเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปูนาดอง น้าพริกปูนา ปลาร้าปูนา น้าปลาปูนา กะปิปูนา มันปูสด จึงทาให้อาชีพการเพาะเลี้ยงปูนามีตลาดและช่องทางการจาหน่ายหลายรูปแบบทั้งในและนอกประเทศ สามารถสร้างความยั่งยื่นให้กับอาชีพการเลี้ยงปูนาไปจนถึงรุ่นสู่รุ่นได้

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : ปูนาชญาดา ออร์แกรนิค

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด