เกษตรกรต้นแบบ
"นภัสวรรณ เมณะสินธุ์ “สวนเบญจมาศนภัสวรรณ บ้านตาติด” จังหวัดอุบลราชธานี"
คุณนภัสวรรณ เมณะสินธุ์  จ. อุบลราชธานี ปี 2564
“เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พัฒนาอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน”

จากเด็กกรีดยางจาเป็น ไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลย ขวนขวายหาความรู้จนค้นพบสิ่งที่ชอบ และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่ไม้ดอก จนก้าวสู่การเป็นเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศเต็มตัว และเลือกปลูกในวิถีอินทรีย์ ส่วนตัวมองว่า ดอกไม้กับการทาอินทรีย์ 100% นั้นยากมาก แต่ก็ลองผิดลองถูก จนสามารถลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนของกลุ่ม นาพากลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศและแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ปรับเปลี่ยนชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างสุขภาพที่ดีทั้งกับตนเอง ชุมชน และคนที่มาเยือนได้อย่างยั่งยืน

"เบญจมาศอบแห้งในขวดโหล" ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ความสร้างสรรค์ แปรรูปด้วยการลดความชื้น กลายเป็นของฝากที่ถูกอกถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการปลูกมาจนถึงการแปรรูป สร้างมาตรฐานให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สร้างโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : สวนเบญจมาศนภัสวรรณ.บ้านตาติด.อุบลราชธานี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด