เกษตรกรต้นแบบ
"จิรภัทร คาดีวี “แสนบุญฟาร์ม” จ.กาฬสินธุ์"
คุณจิรภัทร คาดีวี  จ. กาฬสินธุ์ ปี 2564
“ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมี สู่พื้นที่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน”

วิศกรหนุ่มที่เดิมตั้งใจจะไปทางานต่างประเทศ แต่ด้วยความเป็นห่วงพ่อ แม่ ที่มีอายุมากแล้ว จึงตัดสินใจหันหลังให้อาชีพวิศกร กลับมาบ้านเกิดทาการเกษตร โดยปักธงว่าจะทาเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เพราะมีพี่สาวป่วยเป็นมะเร็ง ทั้งที่ไม่ใช่คนดื่ม คนเที่ยว แต่สาเหตุมาจากอาหารการกิน สารเคมีที่มาจากอาหารเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานาน จึงเลือกทาเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานรับรองเป็นที่ยอมรับ และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสนบุญ หาเครือข่าย เพื่อดึงชุนให้ลดการใช้สารเคมี

“แสนบุญฟาร์มวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” ครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต การเก็บเกี่ยวและจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยผลผลิตในฟาร์มที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีได้แก่ ผักสลัด น้าพริกกุ้งสมุนไพร กุ้งก้ามกรามสด กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง และมะม่วงที่มีผลผลิตตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตรแบบทันสมัยที่ส่งต่อคุณค่าจากธรรมชาติที่สามารถสัมผัสได้และมุ่งขยายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : แสนบุญ ฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด