เกษตรกรต้นแบบ
"ดารารัตน์ นิยมรัตนา บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง"
คุณดารารัตน์ นิยมรัตนา  จ. ตราด ปี 2562
อยากให้จังหวัดตราด เป็นแหล่งผลิตผักผลไม้อินทรีย์ที่สำคัญของประเทศไทย

จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทำให้รู้ว่าพืชผักผลไม้ในปัจจุบันนั้นมีสารเคมีจำนวนมาก...จึงได้ตั้งปณิธานกับตัวเองว่า เราจะต้องเป็นคนที่ส่งสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่น ด้วยการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ ผลิตวัตถุดิบ ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ให้กับทุกชีวิต และอนุรักษ์ผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษให้อุดมสมบูรณ์สืบไป

การที่เราได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ ในการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับสมาชิกในชุมชน รวมถึงคนที่สนใจ มันทำให้เราภูมิใจที่เราเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย มุ่งไปสู่วิถีอินทรีย์มากขึ้น

“ทุเรียนอินทรีย์ ห่อด้วยกาบหมาก” เป็นขนมที่ผลิตโดยใช้เนื้อทุเรียนโบราณอายุกว่า 50 ปี ของบ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง มีรสชาติเฉพาะตัว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของกาบหมากตามธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

ดารารัตน์ นิยมรัตนา

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด