เกษตรกรต้นแบบ
"สุระเทพ สุระสัจจะ เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ พืชผักทุกอย่างต้องปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ ไร่เพื่อนคุณ"
คุณสุระเทพ สุระสัจจะ  จ. บุรีรัมย์ ปี 2561
อะไรที่จะดีและมีประโยชน์กับเรา นั่นแปลว่ามันต้องดีและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเช่นกัน

สุระเทพ สุระสัจจะ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561

"ไร่เพื่อนคุณ" เกิดจากความตั้งใจที่อยากเห็นชุมชน ชาวบ้านรอบ ๆ พื้นที่ หันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อสุขภาพของทุกคน รวมถึงปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และเสียผลประโยชน์ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยได้ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมงคล พ่อของสุระเทพ ทำให้สุระเทพซึมซับอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็ก และอยากที่จะต่อยอดในสิ่งที่พ่อทำ และหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สุระเทพตัดสินใจมาช่วยงานพ่ออย่างเต็มตัว โดยการนำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และการตลาด มาช่วยพัฒนาสินค้าภายในไร่เพื่อนคุณให้เป็นที่รู้จัก และเกิดกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการ "3 ปลอดภัย เอาชนะ 3 อย่าง" นั่นก็คือ คนงานต้องปลอดภัย สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย และผู้บริโภคต้องปลอดภัย และเอาชะนะ 3 อุปสรรค ดังนี้

- เอาชนะฤดูกาล ปลูกได้ทุกฤดู มีของขายทุกวัน
- เอาชนะยาฆ่าแมลง ไม่ใช้อย่างเด็ดขาด
- เอาชนะกลไกตลาด กำหนดผลผลิต กำหนดราคาขายได้เอง

ปลูกพืชในโรงเรือน ตากดินให้แห้งสนิทสะอาดปราศจากโรค และแมลง


คุณสุเทพได้สร้างโรงเรือนขนาด 6x20 เมตร ปลูกแตงโม เมล่อน มะเขือเทศเชอรี่ รวมถึง ผักชนิดต่าง ๆ ในช่วงแรกต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง แต่ยังถือว่าโชคดีทีมีพ่อคอยเป็นที่ปรึกษา รวมถึงการได้เรียนรู้จากเกษตรกรในพื้นที่ และคนงานในไร่ จนสามารถแก้ปัญหาได้และขยายการเพาะปลูกได้เต็มพื้นที่ และเรามองถึง 3 อย่างที่ควรจะมี ในไร่ของเรา คือ
"ในดินต้องมีอาหาร" เริ่มจากการเตรียมดิน ต้องตากดินให้แห้งสนิทสะอาดปราศจากเชื้อโรค และแมลงในดิน และเพิ่มธาตุอาหารกับดิน ด้วยการผสมปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
"ในโรงเรือนมีอากาศ" ต้องตัดแต่งกิ่ง พันยอดไม่ให้มีกิ่งใบมาก หรือ น้อยจนเกินไป เพื่อให้อากาศถ่ายเท
"บนฟ้ามีแสงแดด" เพื่อให้พืชสังเคราะห์แสง และฆ่าเชื้อโรค

ผลผลิตจากไร่ของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
ภายใต้สโลแกน "ถ้าคุณปลอดภัยนั่นคือกำไรของเรา"


ไร่เพื่อนคุณ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการส่งผลผลิตไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ทุกรอบ 6 เดือน ผลผลิตของเราไม่พบสารเคมี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพราะ "ถ้าคุณปลอดภัยนั่นคือกำไรของเรา"

ปัจจุบัน "ไร่เพื่อนคุณ" แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่การเพาะปลูก โดยตั้งอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ และตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นทีทั้งหมด 50 ไร่ โดยมีจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 74 ไร่

ตู้ควบคุมน้ำอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้


"การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต"

การประดิษฐ์ตู้ควบคุมน้ำอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาใช้ในการเพาะปลูก ช่วยในด้านค่าแรงคนงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดความเสียหายจากโรคพืช และแมลง

ตู้ควบคุมน้ำอัตโนมัติหลักการทำงาน มีดังนี้
-ใช้โซล่าเซลในการผลิตไฟฟ้า 5v เพื่อเลี้ยง Timer 12V
-ตัวชาร์ตเจอร์รับไฟฟ้าจากโซล่าเซลแปรงไฟฟ้าลงแบต 12V
-Timer 12V รับไฟฟ้าจากตัวชาร์ตเจอร์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโซลินอยวาร์ว ในระบบน้ำหยด และน้ำหมอก ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ข้อดีของการใช้ timer สามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ำไม่ให้ชนกันระหว่างโรงอื่นได้ เพราะแรงดันน้ำมาจากเครื่องปั้มตัวเดียวกัน ถ้าให้น้ำพร้อมกันแรงดันน้ำจะตกและไม่มีแรงส่ง

ระบบโซล่าเซล พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์ ที่นี่ก็นำมาใช้


การนำโซล่าเซลมาปรับใช้
ใช้ระบบโซล่าเซลในการสูบน้ำบาดาลลงบ่อ ขนาด 2 ไร่ลึก 8 เมตร ในช่วงหน้าร้อน ทำให้มีน้ำใช้ตลาดทั้งปี และไม่ปนเปื้อนจากที่อื่นๆ ได้น้ำที่สะอาด และเป็นพลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์

ปลูกในระบบโรงเรือน
การสร้างโรงเรือน สามารถกันลมกันฝน และแมลง ทำให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรไดตลอดทั้งปี ลดต้นทุกชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลง และควบคุมผลผลิตง่ายกว่าการปลูกนอกโรงเรือน

การบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบของไร่เพื่อนคุณ


จัดการไร่อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันยาฆ่าแมลง

ด้วยการปลูกข้าวเป็นแนวกันยาฆ่าแมลงจากพื้นที่อื่น รวมถึงปลูกต้นสนเพื่อป้องกันลมและยาฆ่าแมลง

"ไร่เพื่อนคุณ" ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อระบบการเกษตรปลอดภัย มีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ ใส่ใจในการใช้ดิน ใช้น้ำ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1) ดินของไร่เพื่อนคุณ
ดิน เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลก

ถ้าเราใช้ดินในการเพาะปลูกซ้ำๆ จะขาดสสารอินทรีย์ เพราะพืชได้ทำการดูดซึมไปใช้ หรือฮิวมัสในดิน ทำให้ดินเสื่อมสภาพได้ ดังนั้นไร่เพื่อนคุณจึงมีกระบวนการในการใช้ดินอย่างยั่งยืน โดยการไม่นำสารพิษลงไปในดิน และเพิ่มธาตุอาหารในดิน ดังนี้

- ปุ๋ยคอก ใช้ปุ๋ยขี้วัวหมักกับแกลบดิบ เป็นปุ๋ยคอก ให้กระบวนการย้อยสลายเสร็จสิ้นก่อนนำไปใช้ เพื่อเพิ่มสสาร และอาหารในดิน
- ปุ๋ยพืชสด จากการปลูกถั่วเพิ่มไนโตรเจนในดิน และไถกลบเป็นซากพืชในดิน ปลูกผักหมุนเวียน เปลี่ยนพืชเปลี่ยนโรค ส่วนที่เหลือไถกลบเป็นปุ๋ยให้กับดิน
- น้ำหมักชีวภาพ จากการหมักผลผลิตที่เราปลูกนำมาทำเป็นน้ำหมัก
- พด.2, กากน้ำตาล, ซากปลา, ตะไคร้หอม, ซากเมล่อน แตงโม ผัก ฯลฯ
การเปลี่ยนหน้าดินที่ทำการเพาะปลูก ดินถ้าเราใช้ไปนานๆ ถึงจะบำรุงดีแค่ไหน หรือป้องกันแค่ไหน ก็ย่อมมีโรคพืชสะสม เราจึงต้องเปลี่ยนดิน และนำดินเก่าเอาไปตากแดด และพักดินไว้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จึงนำดินเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

2) น้ำของไร่เพื่อนคุณ
พื้นที่ทำการเพาะปลูกของไร่เพื่อนคุณ จะถมให้สูงกว่าไร่นาข้างเคียง และมีการปลูกข้าวดักไว้บริเวณของไร่จะมีแนวต้นสน และขุดสระลึก 8 เมตร ในเนื้อที่ 2 ไร่ และใช้โซล่าเซลในการสูบน้ำช่วงหน้าแล้งที่มีน้ำไม่เพียงพอ ตลอดทั้งวันที่มีแสง ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพราะปลูกตลอดทั้งปี และยังไม่มีสารเคมีปนเปื้อนจากพื้นที่การเพาะปลูกอื่นๆอีกด้วย

3) ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ใช้ระบบนิเวศในการป้องกัน และกำจัดแมลง โดยการปลูกพืชล่อแมลงศัตรูพืช และปล่อยแมลงกินแมลงตัวห้ำในไร่เพื่อนคุณ ตัวกำจัดศัตรูพืชในธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ = กินเพลี้ย คือ ด้วงเต่า เป็นต้น

แตงโมกลมๆ ธรรมดาไป
ต้องแตงโมสี่เหลี่ยม รสหวานจับใจ จากไร่เพื่อนคุณ


"ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากไร่เพื่อนคุณ"
ผลผลิตแบ่งออกเป็น 7 ชนิดดังนี้
- พืชหลัก ได้แก่ เมล่อน และ แตงโม
- พืชหมุนเวียน ได้แก่ คะน้า, กวางตุ้ง, ผักกาดขาว, ถั่วฝักยาว, แตงกวา
- พืชเสริม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าว 105 อินทรีย์

มอบความรัก ความห่วงใย ด้วยเมล่อนรูปหัวใจ จากไร่เพื่อนคุณ
ผลผลิตคุณภาพ ปราศจากสารเคมี การันตีความหวานทุกลูก


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรมี 4 ชนิด ดังนี้
1. ข้าวเกรียบเมล่อน
2. น้ำเมล่อนสมูทตี้ น้ำแตงโมสมูทตี้ น้ำผักสมูทตี้
3. น้ำเมล่อน น้ำแตงโมคั้นสด
4. เมล่อนหัวใจ และแตงโม 4 เหลี่ยม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 2 เท่าของราคาเดิม

ต้นเมล่อนที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว นำมาแปรรูปผสมกับยางพารา เพื่อผลิตเป็นรองเท้า


ไร่เพื่อนคุณมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ อย่าง แตงโมสี่เหลี่ยม และเมล่อนรูปหัวใจ ไม่เพียงแค่นั้น ยังนำต้นเมล่อนที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วมาแปรรูปผสมกับยางพารา เพื่อผลิตเป็นรองเท้าไว้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน โดยทำการวิจัยร่วมกับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบปลอดภัยให้ชุมชน ปัจจุบัน "ไร่เพื่อนคุณ" เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ อยากจะทำพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ แบบ 100 % และยังส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน ด้วยการรับสมัครเกษตรกรหลังนา เพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่หมดฤดูกาลทำนา ถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร และยังรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมถึงรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเกษตรกรไปจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าภายในไร่เพื่อนคุณ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลการติดต่อ

นายสุระเทพ สุระสัจจะ
229 หมู่ 14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด