เกษตรกรต้นแบบ
"สุจิตรา จันทะศิลา..หญิงแกร่งแห่ง.ยางชุมน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านพริก"
คุณสุจิตรา จันทะศิลา  จ. ศรีสะเกษ ปี 2559
"การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน คำนึงถึงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม”

คุณสุจิตรา จันทะศิลา

หลังจากจบการศึกษาจะขอเป็นเกษตรกรไทย..ผู้มีเกียรติ-มีศักดิ์ศรี..นำความรู้และนำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตรเพราะอาชีพเกษตรทำให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้ นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันให้กับญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนทำให้ทุกคนให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความภาคภูมิใจและมีความสุขกับอาชีพเกษตร..นี่คือปณิธานของหญิงคนหนึ่งที่รักในชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

"การประกอบอาชีพการเกษตรบนฐานความรู้ ทั้งการค้นคว้า แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ความรู้”การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้สู่ความสำเร็จในการทำการเกษตร
-สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตตลอดเวลาใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
-วางแผนการผลิตและการตลาดโดยใช้ตลาดนำการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรการผลิตต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อยอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณสุจิตรากับแปลงพริกในพื้นที่

ความสามารถอันโดดเด่น

เป็นเกษตรกรต้นแบบที่เป็น Smart Farmer มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในการวิชาการและการปฏิบัติ มีการสร้างพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการของตลาดและมีความพร้อมที่จะการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จทั้งกิจกรรมแปลงฟาร์มของตนเองและของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อส่งออกและแปรรูปบ้านโนนติ้วซึ่งดำเนินการผลิตในรูปแบบกลุ่มโดยมีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ มีรูปแบบการบริหารจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เป็นที่ยอมรับจากเกษตรกร ทั้งภาครัฐและเอกชน

มีแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ ส่วนมากจะเป็นการผลิตพริกเป็นหลัก และมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน(พืชสวน)ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีในแปลงและมีการผลิตพริกตามมาตรฐานเกษตร(GAP)ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อแปรรูปและส่งออกบ้านโนนติ้ว และมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของกลุ่มฯ

เกียรติประวัติและผลงาน

-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อส่งออกและแปรรูปบ้านโนนติ้ว
- เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี พ.ศ. 2559 ของอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นอาสาสมัครเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-เป็นวิทยากรศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร
-เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพริกแห้งปลอดภัย บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
-เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มองค์กรเกษตรกร/ชุมชน ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย
-เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผัก
- เป็นประธานศูนย์จัดการศัตรูชุมชนบ้านโนนติ้ว หมู่ 5 ตำบลโนนคูณ
-เป็นคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
-เป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในการปลูกหอมแดงปลอดภัย
-เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโนนคูณ

ออกร้านจัดกิจกรรมของกลุ่มฯ

ข้อมูลการติดต่อ

นางสาวสุจิตรา จันทะศิลา อายุ.28 ปี
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 32 ม.5
ตำบล.โนนคูณ อำเภอ.ยางชุมน้อย จังหวัด.ศรีสะเกษ 33190
อีเมล์.sujitarhort@gmail.com,tong_hort21@hotmail.com
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ สุจิตรา จันทะศิลา ต้อง

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด