เกษตรกรต้นแบบ
"ประยงค์..มะเขือเทศราชินีแปรรูปสู่สินค้าเกษตรออนไลน์"
คุณประยงค์ วงษ์สกุล  จ. นครปฐม ปี 2557

คุณประยงค์ วงษ์สกุล

โดยพื้นที่ลักษณะของภูมิประเทศแถบอำเภอบางเลน-ดอนตอน เป็นที่ลาบลุ่มมีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านคนดั้งเดิมในพื้นที่นี้จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและได้สืบทอดกันมาหลายชั่วคนจากการทำการเกษตรเชิงเดียวใครทำอะไรก็ขายอันนั้น จนมา ณ วันนี้อาชีพเกษตรได้บ่มเพาะคนในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยภาวะการตลาดการค้าขายการถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง ณ วันนี้เองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรสืบทอดภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพเกษตรสู่ความเข้มแข็งสืบทอดเป็นมรดกให้กับเยาวชนเกษตรรุ่นหลัง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

โดยพื้นที่ที่ทำการเกษตรแถบนี้ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้ำท่าก็บริบูรณ์ดีทำให้พื้นที่นี้เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างยิ่งคนละแวกนี้จึงประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักและด้วยที่ทำอาชีพเกษตรมานานจึงทำให้สั่งสมความรู้ความสามารถมาอย่างยาวนานทำให้ผลผลิตของกลุ่มสมาชิกที่ได้นั้นมีคุณภาพที่ดีและได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก

แต่เกษตรกรที่พื้นที่ก็ยังเป็นเกษตรกรผู้ผลิตที่มีฝีมือไม่ใช่นักขายมืออาชีพรวมทั้งสมาชิกที่เข้ามาทำกิจกรรมทำงานในกลุ่มก็เป็นชาวบ้านที่ผลัดกันมาทำงานหรือบางส่วนที่จ้างแรงงานมาทำ ทำให้ความรู้ความสามารถทางการตลาดมีน้อยไม่สามารถที่จะตอบสนองภาวะการตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

กิจกรรมของคุรประยงค์ในกลุ่มฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

เพิ่มศักยภาพการค้าขายออนไลน์
ในด้านการพัฒนาของกลุ่มฯกลุ่มต้องการที่จัดจัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกได้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มโดยพาสมาชิกเข้ารับการอบรมในการค้าขายบนระบบออนไลน์ เพื่อที่สมาชิกจะได้นำความรู้ดังกล่าวมาช่วยกันพัฒนากลุ่มให้เจริยก้าวหน้าและเพิ่มช่องทางการหารายได้กับกลุ่มให้ทันยุคทันสมัยกับการค้าขายที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และทำให้สมาชิกมีความรู้ด้านกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆในการทำการค้าจะทำให้กลุ่มมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น

มะเขือเทศแปรรูปตราแม่ฉุย
แบรนด์ดังกล่าวเป็นแบรนด์สินค้าของกลุ่มที่ใช้ทำการให้กับสมาชิกและผู้บริโภดได้รู้จัก ดดยทางกลุ่มของเราได้ทำการแปรรูปสินค้าทำให้มีมูลเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งขายให้กับสมาชิกได้เพราะการข่นส่งง่ายสะดวกกว่ามะเขือเทศสด โดยมะเขือเทศที่ทางกลุ่มแปรรูปมีหลายรูปแบบเช่น มะเขือเทศอบแห้ง มะเขือเทศปรุงรสหลากหลายรสชาด

สินค้าต่างๆของกลุ่ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับรองเป็นเกษตรกรดีเด่น ด้านการผลิตพืชปลอดภัย จากจังหวัดนครปฐม ปี2556
-ได้รับรองมาตรฐาน สินค้ามาตรฐานสหกรณ์
-ได้รางวัลผู้ประกอบการโรงบรรจุดีเด่น มาตรฐานGMP
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

มะเขือเทศราชินีผลสดและประธานฯกลุ่ม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 110 หมู่.6 ตำบล.ดอนตูม อ.บางเลน จังหวัด.นครปฐม รหัสไปรษณีย์.73130
Email : maechuy@hotmail.com
web :www.thaitumbon .com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด